Het gevoel van Organon

Nieuws

01-10-2010  Opinie: 'Uitverkoop industrie nonsens'

Met zijn onderzoek en adviezen heeft profes­sor Dany Jacobs van de Universiteit van Amsterdam al meer dan twintig jaar grote invloed op het industrie­beleid. Hij zette de kennisecono­mie op de agenda, bepleitte het clusterbeleid (huisvest bedrijven en universiteiten bij elkaar) en ad­viseerde de rijksoverheid vooral sectoren de helpende hand te bie­den waar we traditioneel al sterk in zijn. Nu Organon en Solvay hun ont­wikkelafdelingen dreigen te slui­ten, voelt de Vlaming zich - als zo vaak - 'de psychiater van de Neder­landse economie'. "Nederlanders zijn calvinistische tobbers. Jullie vinden het lekker om te zeggen dat het slecht gaat. Ik hoor hier al twintig jaar: nu gaat het nog goed, maar straks stort het in." Jacobs maakt zich kwaad over die negativiteit. "Het is gewoon niet waar dat de industrie hier ver­dwijnt. Het aantal banen in die sector is sinds 2002 stabiel, op 900.000. Geen land is zo goed door de crisis gerold als Neder­land. Kijk nou eens voorbij de waan van de dag naar de sterktes van dit land. Nederland is het vijf­de exportland ter wereld." Hij vindt dat onjuiste beeld ook ge­vaarlijk. "Jongeren zullen studies mijden die opleiden voor de indus­trie, want 'die gaat toch naar de knoppen'. Terwijl de bedrijven straks juist een groot probleem hebben: ze kunnen niet genoeg goede men­sen krijgen."

De krantenlezer gelooft daar niks van. Die ziet toch dat de farmaceu­ten Organon en Solvay saneren en dat DSM een laboratorium opent in China.
"De cijfers zeggen iets anders. On­dernemingen en banen verdwijnen, maar er komen nieuwe bedrij­ven terug. Ook buitenlandse fir­ma's. Het is voor de economie geen ramp als Solvay en Organon op den duur verdwijnen. Neder­land is gewoon geen grote speler in de geneesmiddelenindustrie.

Terwijl die sector wel heel veel in­novatiesubsidies heeft gekregen.
En DSM vertrekt echt niet uit Lim­burg. China is voor hen een grote groeimarkt, dan is het heel verstan­dig als ze ter plekke producten ontwikkelen die voldoen aan de Chi­nese behoefte. Wees blij dat we zulke bedrijven hebben.

Elke ondernemer die op reis is ge­weest naar Oost-Europa of Azië komt terug met een inktzwart ver­haal. Het dure Nederland kan toch nooit concurreren met fabrieken daar?
"De arbeiders worden uitgebuit in China, bovendien kampt het land met een vergrijzing, waarvan ik niet zie hoe ze dat gaan oplossen. Het Chinese succes is niet duur­zaam. In de industrie zijn er drie redenen voor banenverlies: auto­matisering, uitbesteding van werk aan de dienstensector (uitzendbu­reaus, IT-leveranciers, red.) en ver­plaatsing naar het buitenland. Alle drie die trends hebben de grens wel bereikt. Zo komen veel onder­nemingen er achter dat het nade­lig is als de fabriek zo ver weg zit van de klanten. De sterktes van een land tegen­over de rest van de wereld verande­ren niet zo snel. Nederland blijft uitblinken in watertechnologie, in de agrarische- en voedingsmidde-l­ensector, chemie en de zakelijke dienstverlening. Rond Eindhoven hebben we onze eigen Silicon Val­ley. Chipmachinefabrikant ASML heeft maar twee concurrenten in de wereld."

Toch kan het niet goed gaan, Neder­land scoort enorm slecht op uitgaven aan onderzoek. We zakken op alle 'kennislijstjes'.
"Ook die meetlat klopt niet. In sec­toren als de wapenindustrie, auto­mobielproductie en farmacie wordt heel veel geld uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Maar Nederland heeft die bedrij­ven amper. Vandaar dat het percen­tage onderzoeksinvesteringen hier laag ligt."

Wat moet de overheid dan wél doen?
"Wat sterk is sterk houden. De baggersector is toonaangevend in de wereld. Maar toen de hoogleraar baggertechnologie in Delft met pensioen ging, wilde men die leer­stoel opheffen. Want: wetenschap­pelijk niet zo sexy. Gelukkig is die leerstoel behouden. Nederlanders zijn uniek. In Frank­rijk, Engeland of Japan durft een ondergeschikte zijn baas niet te­gen te spreken. Hier wel, en dat geeft enorme veel ruimte voor creativiteit."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Jan Trommelen
Dit bericht is 1732 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!