Het gevoel van Organon

Nieuws

29-10-2010  Farmaceut Lead Pharma 'wordt Organon twee'

 Lead Pharma wil de komende jaren flink groeien
Logo Lead Pharma
Fotograaf: Onbekend
Bron: Lead Pharma
Het Bossche Lead Pharma denkt met baanbrekend on­derzoek obesitas terug te kunnen dringen en het ont­wikkelt medicijnen. Voor hen die snoep, koek­jes en taartjes maar moeilijk kunnen afslaan en derhalve accepteren dat ze uitdijen, gloort er hoop. Bin­nen nu en pak 'm beet vijf jaar kunnen al deze lekkernijen ook een stofje bevatten die de opname van glucose sterk beperkt. Met dank aan Lead Pharma. Dit Bossche bedrijf heeft ontdekt hoe de opname van glucose kan wor­den beperkt en is nu hard op zoek naar de juiste natuurlijke chemi­sche stoffen die hiervoor kunnen zorgen. En daarmee is het al een eind op scheut. "Op de universiteiten van Wage­ningen en Maastricht zijn ze al be­zig met het opzetten van dier­modellen. Zo gauw wij de werkza­me stofjes hebben, gaan ze de mui­zen in om ze testen", zegt Ad van Gorp, directeur van Lead Pharma.

Het bedrijf heeft vestigingen in Nij­megen en Den Bosch. In het Nij­meegse lab wordt gezocht naar stofjes die de ontwikkeling van kanker, diabetes, aderverkalking en de afstoting van organen bij transplantatie van organen elimi­neren. "We achten dit viertal pro­jecten kansrijk. Op het gebied van een medicijn tegen hartfalen heb­ben we al veel belovende chemi­sche verbindingen en contact met vier grote farmaceuten en een mid­delgroot bedrijf." De Bossche vestiging houdt zich bezig met onderzoek naar zoge­naamd functional food. Ofwel hoe kunnen we voedsel zodanig ma­ken dat het bijdraagt aan de ge­zondheid van de mens. Het rem­men van de glucose-opname met als effect het tegengaan van obesi­tas is het eerste project. "Niemand in de voedingsmiddelenindustrie is hiermee bezig."

Tilburger Van Gorp (45) richtte Lead Pharma in november 2005 op samen met stadgenoten Pieter Doevendans en LeonWindt. Het trio ontmoette elkaar tijdens hun studie biologie aan de Universiteit van Utrecht en promotie-onder­zoek in Maastricht. De andere twee zochten na hun studie hun heil in de academische wereld, Van Gorp ging aan de slag bij Janssen Pharmaceutica in Bel­gië. Daar hielp hij mee met het ontwikkelen van medicijnen tegen Alzheimer. In die tijd promoveer­de Van Gorp in de biochemie aan de Universiteit van Maastricht. "Ik wilde echter geen academicus worden, maar het bedrijfsleven in." Na Janssen werkte Van Gorp nog in de researchlaboratoria van Nu­mico en Unilever en bij farmaceu­tisch bedrijf Kiadis in Groningen, zijn huidige woonplaats. Hij vertrok bij die bedrijven van­wege het conservatisme. "Creatie­ve geesten worden er nauwelijks serieus genomen. Je moet eerst door vier à vijf managementlagen heen dringen om gehoord te wor­den. Daarom ben ik bij die bedrij­ven vertrokken. Dat geldt overi­gens niet voor Organon, daar zaten/ zitten veel creatievelingen."

Van Gorp belandde in Den Bosch, omdat Jan van der Hoeven van Bi­ox Sciences veel potentie ziet in de plannen van Van Gorp. "In negen van de tien gevallen werd mij te verstaan gegeven om mijn busi­nessplan op te sturen, maar ik wil­de een presentatie geven. Via de BOM kwam ik bij Van der Hoeven die zei: 'we gaan het doen'. Bra­bant is goed bezig op het gebied van innovatief ondernemen. Er heerst hier een doen-mentaliteit."

Het ontwikkelen van medicijnen is een peperdure aangelegenheid. De teller loopt al gauw op tot hon­derden miljoenen euro's. Zeker in de beginfase van het onderzoek naar werkzame stoffen, heeft Lead Pharma een fractie hiervan nodig. Het bedrijf heeft tot nu toe vier miljoen euro aan het onderzoek besteed, terwijl de grote farmaceu­ten in de eerste fase al 350 miljoen kwijt zijn, zegt Van Gorp. De farma-industrie is zo duur, om­dat het ontwikkeltraject van een medicijn 12 jaar duurt. "Geduren­de die tijd vallen er veel stoffen uit de pijplijn vanwege giftigheid of omdat ze niet werken. De kosten die de afvallers met zich meebren­gen worden wel meegerekend in de kosten van projecten die wel een nieuw medicijn opleveren." Als voorbeeld noemt Van Gorp een cholesterolremmer van Pfizer. "Het patent van Lipitor loopt vol­gend jaar af. Het is het best ver­kochte medicijn ter wereld, goed voor een omzet van 12 miljard dol­lar. In zijn opvolger is al 800 mil­joen geïnvesteerd, maar is pas gele­den onbruikbaar gebleken."

Van Gorp verwijt de grote farma­ceuten conservatisme en luiheid. "Door de kaskrakers van de afgelo­pen decennia, is de farma-indus­trie lui geworden. Ze hebben mil­jarden verdiend. Nu de patenten na 20 jaar aflopen zijn er geen op­volgers. In veel Amerikaanse direc­ties zitten alleen economen en ju­risten. Die zijn meer gericht op de korte termijn." Een kaskraker als Viagra is volgens hem puur het gevolg van een luc­ky shot, geen resultante van een langdurig onderzoeksproces. "Oor­spronkelijk was het bedoeld als een bloeddrukverlager. Bij toeval bleek het ook tegen impotentie te werken."

Lead Pharma wordt nu nog op de been gehouden door privé-inves­teerders en subsidies, waardoor het bedrijf over 10 miljoen euro be­schikt. Maar volgend jaar wil het bedrijf research gaan doen voor an­dere bedrijven zodat het eigen in­komsten genereert. "Die tak gaan we fors uitbouwen." Over een paar hoopt en verwacht Van Gorp dat Lead Pharma aan de basis staat van een paar kaskrakers. "De ziekten waarvoor wij op­lossingen proberen te vinden, ver­tegenwoordigen een gigantische markt. Wij proberen onze paten­ten te verkopen aan de grote far­maceuten die de klinische proeven doen en het medicijn uiteindelijk op de markt brengen. We hopen de komende jaren elk jaar een deal met grote farmaceuten te sluiten. Het klinkt ambitieus, maar is niet onrealistisch. Lead Pharma wordt Organon twee."


bron:  logo lead pharma.gif | Auteur: Kees Bechtold
Dit bericht is 2264 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!