Het gevoel van Organon

Nieuws

04-11-2010  Patentbezit is bepalend voor Organon Oss

 Nuvaring is samen met Puregon één van de topproducten van Organon.
Nuvaring
Fotograaf: Onbekend
Bron: Girl scene
Twee van de vier maanden adempauze in het conflict bij MSD/ Organon in Oss zijn voorbij. In het diepste geheim worden de kansen op voortbestaan afgetast. Als er onbekenden met een Duits accent door de laboratoria van Organon in Oss wor­den rondgeleid, gonst het direct van de verhalen. Zo komen ook de geruchten de wereld in dat een overname door een Duits farma­ceutisch bedrijf aanstaande is. Daardoor houdt de onrust in Oss bij MSD/Organon aan en blijft de onzekerheid voor het personeel. Twee maanden van de ingelaste afkoelingsperiode zijn nu voorbij. Vanaf 1 september zijn onderne­mingsraad, raad van commissaris­sen en twee Amerikaanse verte­genwoordigers van het moedercon­cern aan het kijken hoe de Osse vestiging het beste verder kan. Uiterlijk op 31 december moet er witte rook zijn, anders is het oude reorganisatievoorstel waarbij 2175 ontslagen in het verschiet liggen, weer leidend. Of het zover zal komen, weet slechts een handjevol mensen. En zij hebben allen geheimhoudings­plicht. Officiële mededelingen ko­men er niet. Buiten het selecte ge­zelschap weet ook niemand of er vooruitgang wordt geboekt. Het enige betrouwbare verhaal over de onderhandelingen verscheen kort na 1 september in het Brabants Dagblad. De krant kon op basis van zeer betrouwbare bronnen melden dat er Japanse interesse is. Nog altijd zou er met een bedrijf uit Japan gepraat worden. Dit be­drijf zou samen met Nederlandse initiatieven en investeerders een scenario aan het uitwerken zijn. De onderhandelingen over de toe­komst van Organon gaan onder meer over de patenten en genees­middelen in ontwikkeling die het huidige Amerikaanse moedercon­cern in Oss wil achterlaten. Bij de koop van Schering-Plough, waar­toe Organon sinds 2007 behoorde, stelden de Amerikanen dat 'wo­men's health' een belangrijke over­weging was geweest om Schering-Plough te kopen. En laat dat nu bij uitstek het geneesmiddelenseg­ment zijn waar Organon mee groot geworden is. Producten als Nuvaring en Implanon wil MSD feitelijk niet kwijt, maar dat zijn nu net de middelen waarmee Oss zelfstandig kan voortbestaan. Deze inkomstenbronnen zijn namelijk van essentieel belang om een on­derzoeks- en ontwikkelafdeling ­de zogenomende R&D - te bekos­tigen. Zo behaalde Nuvaring, vol­gens de cijfers in het derde kwar­taal van 2010, een omzet van bijna 100 miljoen euro. En daar is nu net de hele commotie door ont­staan. De Amerikanen wilden na­melijk de R&D uit Oss weghalen en naar de Verenigde Staten over­plaatsen. Het hart zou door die be­slissing uit Oss worden weggerukt. Het personeel pikte dit niet, ging de straat op; de raad van commis­sarissen weigerde akkoord te gaan en de ondernemingsraad stapte naar de rechter. Aan de vooravond van de zitting bij de Ondernemingskamer in Am­sterdam kwamen de partijen de af­koelingsperiode overeen.

Parallel aan de gesprekken over de toekomst van Organon in Oss loopt een onderzoek naar de haal­baarheid van een Life Science Park op het terrein van Organon in Oss. De Amerikaanse moedermaat­schappij bood het campus-idee aan als compensatie voor het weg­halen van de researchafdelingen. De onderzoekers zouden dan in kleine bedrijfjes voor eigen reke­ning nieuwe medicijnen kunnen gaan ontwikkelen. MSD zou met een forse donatie de campus een start geven. Al direct werd deze geste afgedaan als een doekje voor het bloeden. Wel ging onder leiding van MSD-directeur Hans Kortlever een Taskforce aan het werk om de haalbaarheid te onderzoeken. Ook rijk, provincie en gemeente na­men zitting in deze werkgroep. Inmiddels is iedereen in de Task­force er van overtuigd geraakt dat een Life Science Park alleen kans van slagen heeft als er een stevig farmaceutisch bedrijf in Oss blijft. Zo'n bedrijf dient naast een R&D een forse productie-afdeling te heb­ben.

Beide processen lopen dan wel naast elkaar, maar kunnen ook niet zonder elkaar. Blijft er geen volwaardig bedrijf in Oss, dan is de campus een doodgeboren kind­je. Komt er wel een doorstart, dan zal het niet lukken om alle 4500 medewerkers hun baan te laten be­houden. Op een campus kan wel voor een deel dat verlies aan werk worden gecompenseerd. Meerdere personeelsleden wach­ten de uitkomst van beide proces­sen niet af. Ze solliciteren al of worden door andere bedrijven be­naderd. Verder neemt ook het be­drijf al afscheid van mensen met een tijdelijk dienstverband en wordt het natuurlijk verloop niet meer opgevuld. Het personeelsaan­tal dat bij de aankondiging van de reorganisatie op 8 juli op 4500 stond is nu al dalend.


bron:  nuvaring.gif | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2350 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!