Het gevoel van Organon

Nieuws

06-11-2010  Oss, omarm midden- en kleinbedrijf

De tijd dat de werkgele­genheid in Oss werd be­paald door grote werk­gevers, behoort tot het verleden. Het beeld van fabrieks­poorten die honderden, zoniet dui­zenden werknemers uitspuwen, is enkel nog in het stadsarchief te vin­den. De stad telt nog slechts één bedrijf met meer dan duizend werknemers. Dat blijkt uit recente cijfers van de Kamer van Koophan­del. Dat ene bedrijf is natuurlijk MSD/Organon. Hoelang daar nog duizenden medewerkers emplooi vinden, is en blijft onzeker. Neem bijvoorbeeld Unox. Op de locatie in Oss werken nog zo'n 450 personen en dat loopt medio 2011 terug naar net onder de 350. Op het hoogtepunt gaf de vleesver­werker en soepfabriek werk aan duizenden mensen. Philips, ook zo'n grote werkgever van weleer in Oss, heeft zich dit jaar helemaal teruggetrokken uit Oss. Het be­drijfscomplex aan de Kantsingel staat er troosteloos leeg bij. Rob Prins gaf tijdens het afscheids­interview als voorzitter van de Os­se Industriële Kring (OIK) in het Brabants Dagblad een voorzet. De gemeente moet zijn beleid ten gun­ste van het midden- en kleinbe­drijf wijzigen. Het is namelijk een utopie dat zich nog een grote mul­tinational - waar veel Ossenaren werk gaan vinden - in de stad ves­tigt. Komt er al een aansprekende onderneming, zoals Heineken op Vorstengrafdonk, dan gaat het hooguit nog om zo'n 150 mede­werkers.

Een dergelijke oproep is best opmerkelijk omdat de OIK juist de belangenver­eniging voor de grotere bedrijven in Oss is. Prins voegde recent nog een andere uitspraak aan toe: "Starters en MKB moeten de mo­gelijkheid worden geboden de stap van drie naar tien en vervol­gens weer naar twintig werkne­mers te maken." De kleinere be­drijven zijn namelijk de motor van de economische bedrijvigheid. De bedrijfscijfers van de Kamer van Koophandel spreken boekde­len. Van de 6041 bedrijven op Oss' grondgebied behoren 5654 onder­nemingen tot het zogenoemde kleinbedrijf. Volgens de definitie zijn dat bedrijven met minder dan tien werknemers. Dat is dus 93,3 procent van het totaal aantal be­drijven. Het middenbedrijf - tus­sen de tien en honderd werkne­mers - is met 357 vestigingen verte­genwoordigd. Slechts dertig onder­nemingen tellen meer dan hon­derd personeelsleden. Daarvan hebben de meeste (22) nog tussen de honderd en tweehonderd werk­nemers.

Dat Oss een impuls op het gebied van werkgelegenheid kan gebrui­ken, blijkt evenzeer uit de werk­loosheidscijfers. Sinds september 2009 is de werkloosheid met tien procent toegenomen. Het werk­loosheidspercentage in Oss ligt nu op 7,8 procent, sinds decennia een record voor de stad. De oververtegenwoordiging van de transportsector en de relatieve hoge aanwezigheid van bouwbe­drijven, de bedrijfstakken die het momenteel zwaar hebben door de economische crisis, bepalen voor een groot deel het negatieve cijfer van Oss.

Is het dan allemaal kommer en kwel in Oss? Nee, de sterkte-zwak­te- analyse van de stad laat zien dat er mogelijkheden liggen. Oss heeft nog voldoende ruimte om aan een vraag van het bedrijfsleven te vol­doen. Bovendien is het bedrijfsle­ven in Oss goed georganiseerd en kent de stad een convenant waar­in ondernemers en gemeentebe­stuur verplichtende afspraken heb­ben gemaakt over economische ac­tiviteiten en beleid. Daarmee was de stad de eerste in Nederland. De analyse is gemaakt door het economisch instituut Etin Advi­seurs uit Tilburg. Het rapport meldt dat Oss bovendien goed is ontsloten via de weg, het spoor en het water. Dit biedt tevens ruime mogelijkheden voor multimodaal vervoer (een combinatie van ver­voer over weg, water en spoor). Ze­ker als over enkele jaren de Weg van de Toekomst, de N329, klaar is. Dan zijn alle bedrijventerreinen goed bereikbaar. Op 21 november, net voor de verkiezingen, mag wet­houder Jan van Loon de eerste spa­de voor dit miljoenenproject in de grond steken.

Uiteraard kan het gemeentebe­stuur de werkgelegenheid niet di­rect beïnvloeden. Indirect zijn er wel mogelijkheden. Een voorbeeld van gemeentelijk beleid kan bij­voorbeeld zijn het (mede)- oprich­ten van een bedrijfsverzamelge­bouw. Daar kunnen kleinere of startende ondernemers een plek vinden. De gemeente zou onder meer een facilitaire dienst voor haar rekening kunnen nemen. Ver­der is het aan de politieke partijen met ideeën te komen hoe de werk­gelegenheid in de stad vooruit kan worden geholpen.

Dat Oss een impuls nodig heeft, is een understatement.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2004 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!