Het gevoel van Organon

Nieuws

19-08-2010  Voorkom de ondergang van Organon

Nederland staat voor gro­te uitdagingen in zijn ambitie om een kennis­economie te worden. Met de aangekondigde sluiting van de Research & Development afde­ling van MSD in Oss, het voormali­ge Organon (MSD/Organon), dreigt één van de motoren van de­ze kenniseconomie uit Nederland te verdwijnen. Het laboratorium van het voormalige Organon be­hoort tot de top 5 van grote indus­triële laboratoria in Nederland en is voor het biomedisch onderzoek het belangrijkste industriële ken­niscentrum. Dit weekend hebben wij, 17 hoogleraren afkomstig van kennisinstellingen uit het hele land, een brief gestuurd aan het ka­binet. Hierin roepen wij de poli­tiek op om nu alle middelen in te zetten om MSD/Organon, waar massa-ontslag is aangekondigd, voor ons land te behouden. Waar­om maak ik mij, en met mij vele collega's, nu zo'n zorgen over het mogelijke verlies van dit bedrijf? En wat moet er dan gebeuren? Nederland behoort al jarenlang tot de wereldtop waar het gaat om ex­cellent biomedisch en geneesmid­delenonderzoek en de reputatie van onze universiteiten en acade­mische ziekenhuizen is uitstekend. De overheid heeft dit ook onder­kend, bijvoorbeeld door investerin­gen in het Top Institute Pharma en door te investeren in acade­misch biomedisch onderzoek. Om het belang van het behoud van MSD/Organon voor dit bloeiende onderzoeksgebied beter te begrij­pen, is het nodig iets te zeggen over de ontwikkeling van genees­middelen. Dat is moeilijk, niet al­leen omdat de vragen die we moe­ten beantwoorden ingewikkeld zijn (Hoe functioneert ons lichaam? Hoe ontstaan ziekten? Hoe bestrijden we deze?), maar ook omdat we hiervoor kennis uit zeer uiteenlopende wetenschapsge­bieden nodig hebben: van informa­tica en wiskunde, moleculaire bio­logie en scheikunde tot klinisch onderzoek. Om een medicijn te ontwikkelen moeten al deze gebie­den worden samengebracht.

MSD/Organon heeft hiervan zijn specialisme gemaakt. Zij vormt hiermee een voor Nederland unie­ke keten van kennis: van het eer­ste concept tot aan de productie en het gebruik door de patiënt, al­les onder 'één dak'. Om geneesmiddelen te ontwikke­len moet de beste kennis overal vandaan worden gehaald: genees­middelen ontwikkelen is samen­werken. Farmaceutische bedrijven werken veel samen met universitei­ten en academische ziekenhuizen en we leren daarbij van elkaar waar het gaat om kennis, kunde en manier van werken. Binnen al­le Nederlandse kennisinstellingen op biomedisch terrein lopen pro­jecten waar MSD/Organon deel van uitmaakt. Deze inbreng biedt universiteiten extra mogelijkheden op wetenschappelijk terrein en draagt bij aan het omzetten van academisch onderzoek in nieuwe medische toepassingen voor pa­tiënten. Maar niet alleen voor het onderzoek is MSD/ Organon be­langrijk: studenten van universitei­ten, hogescholen en middelbaar beroepsonderwijs lopen stage in Oss en zien daar hoe in een hoog­technologisch bedrijf van wereld­formaat gewerkt wordt; een be­langrijke ervaring voor hun verde­re loopbaan. Hoe kunnen we nu deze kennisketen voor Nederland behouden? Grofweg kunnen drie scenario's geschetst worden:
1. Een doorstart van MSD/Organon. Het voordeel hier­van is dat Organon als zelfstandige Nederlandse partij op het interna­tionale toneel zal opereren en de gehele keten van kennis intact blijft. Nederland kan daar dan ten volle van profiteren. Hiervoor moet echter wel een solide, renda­bel bedrijfsplan te maken zijn voor 'Organon II' en moeten investeer­ders worden gevonden. Daarnaast vergt dit van de eigenaar van Orga­non (MSD) de bereidheid om een levensvatbaar deel van het bedrijf in zijn geheel af te stoten.
2.Het onderbrengen van MSD/Organon bij een ander far­maceutisch bedrijf. Alhoewel 'Or­ganon II' in dit scenario niet volle­dig zelfstandig is, kan dit een goe­de manier zijn om de R& D facili­teiten, wederom de gehele kennis­keten, direct vol mee te laten draaien binnen een internationale topspeler. Uiteraard moet de nieu­we eigenaar van Organon wel de nodige garanties geven over be­houd van werkgelegenheid in Nederland; vermoedelijk moeten hier concessies van onze overheid tegenover gesteld worden.
3. Een science park rond de R&D faciliteiten van MSD/Organon. Dit kan een manier zijn om innovatie­ve producten in nieuwe ondernemingen te ontwikkelen op basis van ideeën die in Oss zijn ont­staan, maar het in stand houden van de kennisketen is hier het moeilijkst. Een science park zal ook niet een directe oplossing zijn voor alle mensen die bij MSD/Organon hun baan dreigen te verliezen, het lijkt onwaarschijn­lijk dat er op korte termijn vol­doende werkgelegenheid is (in ver­gelijking: het science park in Lei­den, dat 25 jaar bestaat, biedt werk aan zo'n 3100 mensen in life scien­ces bedrijven). Daarnaast zal ook voldoende durfkapitaal en startsubsidies beschikbaar moeten zijn voor ondernemers.

Ieder scenario, of een combinatie van scenario's, heeft voor- en nade­len die afgewogen moeten worden tegen de posities van de betrokke­nen en de ruimte die partijen heb­ben. Een keuze maken is op voor­hand niet mogelijk, maar elk scena­rio is op zijn eigen manier realis­tisch en kan op korte termijn ver­der ontwikkeld worden. Voorop moet staan dat een manier wordt gevonden om de unieke kenniske­ten die MSD/Organon herbergt te behouden voor Nederland. Dit is het onmiskenbare, en voor de ken­niseconomie noodzakelijke, eind­doel. Het is waarschijnlijk dat de overheid, samen met private par­tijen als MSD, een inspanning moet leveren om dit einddoel te bereiken. Voor het nieuwe kabinet zal deze casus daarom één van de eerste zijn waarmee het kan laten zien hoe serieus het de ambitie neemt om van Nederland een ken­niseconomie te maken.

Prof. dr. Meindert Danhof is hoogleraar farmacologie en wetenschappelijk direc­teur van het Leiden- Amsterdam Center for Drug Research.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Meindert Danhof
Dit bericht is 311 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!