Het gevoel van Organon

Nieuws

17-11-2010  Mogelijk uitstel Organon

Het besluit over de toekomst van Organon in Oss komt moge­lijk pas na 1 januari. Dat stellen bronnen die zeer dicht op het on­derhandelingsproces zitten. Op 2 september gaf de Amerikaan­se directie van MSD/Organon de partijen vier maanden om een al­ternatief voor de op 8 juli aange­kondigde reorganisatie te vinden. Het bedrijf wilde de afdeling on­derzoek en ontwikkeling uit Oss weghalen en het aantal arbeids­plaatsen met 2175 reduceren.

Kort voor een zitting van de On­dernemingskamer in Amsterdam kwam de directie met de onderne­mingsraad (OR) en raad van com­missarissen (RvC) overeen dat er andere oplossingen onderzocht mochten worden. Vóór 31 decem­ber zou er een besluit genomen dienen te worden. Vandaag brengt de ondernemings­raad ook verslag van het proces uit aan het personeel. Op de publica­tieborden in het bedrijf hangt een verklaring. Daarin stelt de OR dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Het moet beschouwd worden als een tussenbericht omdat de OR van mening is dat het perso­neel recht heeft op een bericht. Al­leen kan de OR niets vertellen over de gesprekken en de mogelij­ke afloop.

Nog altijd zou er met een Japans farmaceutisch bedrijf worden on­derhandeld. Dat concern zou in sa­menwerking met enkele Neder­landse partners de Osse vestiging willen overnemen. Ook een twee­de alternatief met een Duitse part­ner wordt nog onderzocht.

Het blijft daarom een turbulente tijd bij het Osse farmaceutische be­drijf. Binnen de afdelingen gonst het ook van de geruchten. De aan­kondiging dat de sporthal in de tweede week van december is be­sproken voor personeelsbijeen­komsten leidde tot het verhaal dat er dan een besluit zou worden toe­gelicht. Achteraf blijkt het dat het bedrijf in die week een kerstborrel houdt.

Hans Kortlever blijft bij de toe­komst van Organon betrokken, ook al heeft hij zijn functie als di­recteur in Oss neergelegd. Hij is op­gevolgd daar Joep Pluymen, de di­recteur Personeels Zaken van MSD in Nederland. Net als de ondernemingsraad om­schrijft RvC-voorzitter Paul Brons die wisseling als positief. "Goed dat MSD heeft ingezien dat de Os­se vestiging een fulltime directeur verdiend." Brons zegt dat Organon te belangrijk is om het bedrijf part time aan te sturen. Kortlever, die in maart van dit jaar Rob Prins op­volgde, was slechts één dag per week in Oss. De benoeming van Pluymen noch het vertrek van Kortlever, die een andere functie bij MSD Europe heeft gekregen, heeft iets te maken met de toekomst van Organon. De­ze wisseling staat volgens hem los van de onderhandelingen. Zowel met Pluymen als Kortlever heeft de RvC sinds september goed kun­nen samenwerken, stelt Brons.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1894 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!