Het gevoel van Organon

Nieuws

18-12-2010  Opinie: Oss is gebaat bij neerstrijken Takeda

Als de ondernemings­raad van Organon bij Japankenner Rien Segers uit het Groningse Ha­ren had aangeklopt, dan zou hij ze­ker als advies hebben gegeven: "Ga eens met Takeda praten." Segers kent het Japanse bedrijf met hoofd­kantoor in Osaka. Als hoogleraar Japanse bedrijfscultuur heeft hij nog niet zolang geleden een be­zoek gebracht aan de Takeda Phar­maceutical Company Japan, zoals het bedrijf voluit heet. Takeda is het bedrijf dat interesse heeft in het Osse Organon; geheel dan wel gedeeltelijk. Het is in Ja­pan veruit het grootste bedrijf in de branche en wereldwijd de num­mer vijftien met een omzet in 2009 van 13,2 miljard euro. Segers spreekt met respect over Ta­keda. "Een typisch Japans bedrijf. De directieleden werken hun hele leven al bij Takeda en ze ontvan­gen een decent salaris. Bovendien heeft het bedrijf een mooi visie die alle werknemers uitdragen", stelt Segers. Takeda bulkt van het geld, weet de hoogleraar en hij kent het plan van het bedrijf om een echte lei­dende onderneming op mondiale schaal te worden. "Ze willen uit­breiden in Amerika en Europa."

Het Europese hoofdkantoor van Takeda zit in Amsterdam. Segers vermoedt dat van daaruit de kwes­tie in Oss goed wordt gevolgd. De hoogleraar heeft nog wel enkele suggesties voor de onderhande-l­aars. "Als ik lees dat ze mogelijk slechts een deel van de Osse vesti­ging willen overnemen, dan kun je ze met goede argumenten toch bewegen om het geheel te kopen. Je zou ze bijvoorbeeld moeten wij­zen op de vreemde verhouding als er ook een ander bedrijf op het ter­rein overblijft." Segers denkt dat Oss erbij gebaat is als Takeda in de stad neerstrijkt. "Japanners gaan altijd voor een langdurige relatie. Niet zoals de Amerikaanse bedrijfscultuur dat ze iets kopen en al na enkele jaren weer afstoten als er een goede prijs voor gemaakt kan worden." Als voorbeeld haalt hij de vesti­ging van Fuji in Tilburg aan. "Op het moment dat er een grote inves­tering aangekondigd werd stortte de markt van fotorolletjes hele­maal in. Toch zijn de Japanners ge­bleven en hebben ze gezocht naar andere mogelijkheden."

In het jaarverslag van Takeda over 2009 staat te lezen dat het bedrijf voor de uitdaging staat om het ver­lies aan inkomsten door aflopende patenten, op te vangen. Het be­drijf wil actief uitbreiden in Euro­pa en in nieuwe regio's, zoals op­komende markten in Zuid-Ameri­ka en Azië. Alle opties staan daar­bij voor Takeda open. Expliciet worden fusies en overnames be­noemd (Merges en Acquisitions).

Vanwege het inkomstenverlies uit aflopende medicijnpatenten heeft Takeda ook de doelstellingen voor onderzoek en ontwikkeling (Re­search en Development, R&D) aangescherpt en naar voren ge­haald. Zo wil de Japanse directie de productiviteit van R&D verho­gen in de hoop een betere pijplijn te krijgen van in ontwikkeling zijn­de nieuwe medicijnen. Dat kan on­der meer door samenwerking met andere ondernemingen, aldus het jaarverslag. Takeda kijkt daarbij naar een breed spectrum van the­rapeutische medicijngebieden en naar geografische spreiding.

Bovenstaande passages zijn geen bewijs voor de belangstelling van het Japanse Takeda in het Osse Or­ganon. Maar het laat wel zien dat de Japanners op zoek zijn naar on­derzoekscapaciteit en kennis in Eu­ropa. Het onderschrijft de weten­schap van de bronnen van Bra­bants Dagblad die stellen dat Take­da in gesprek is met MSD in Ame­rika om delen van Organon in Oss of zelfs het totaal van de onderne­ming te kopen. Takeda is een van de oudste farma­ceutische bedrijven in de wereld, met een geschiedenis van ruim 200 jaar. In 1781 startte de 32- jarige Chobei Takeda met de verkoop van Japanse en Chinese medicij­nen in de omgeving van Osaka. In 1870 is het bedrijf overgaan tot pro­ductie en import van medicijnen uit andere delen van de wereld.

Nederlanders hebben aan die ont­wikkeling veel bijgedragen. Uitein­delijk was dat mede de basis voor de onderneming die sinds 1947 aan de beurs van Tokio is geno­teerd. De Rabobank is een van de aandeelhouders. In 2008 deed Ta­keda een grote overname in Ameri­ka. Daar kocht het voor bijna 7 mil­jard euro het Amerikaanse biofar­mabedrijf Millennium. Daarna zat er nog een kleine 7,8 miljard euro in de oorlogskas van Takeda.

Op het Europese hoofdkantoor van Takeda in Amsterdam -overi­gens slechts een holdingmaat­schappij waar maar een handjevol mensen werkt - kan niemand com­mentaar geven. De vorige direc­teur is onlangs naar Amerika over­geplaatst en de huidige directeur zit tot 5 januari in Japan. Wel stelt de dame aan de telefoon dat ze het nieuws gelezen heeft. "Maar de Ja­panse media hebben het nog niet overgenomen."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas en Henk Snijders
Dit bericht is 2075 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!