Het gevoel van Organon

Nieuws

21-08-2010  Minister treft strijdbaar Organon aan

Maria van der Hoeven en collega-minister Ab Klink van Volksgezondheid toasten met Schering-Plough topman Fred Hassan op de opening van de nieuwe medicijnfabriek van Organon. De bouw ervan was al onder het oude Organon in gang gezet. Voor Hassan was het een laatste optreden in Oss omdat hij Schering- Plough/ Organon inmiddels had verkocht aan Merck.
Minister proost bij opening fabriek
Fotograaf: Peter van Huijkelom
Bron: Brabants Dagblad
De protestactie van dui­zend Organezen een maand geleden in Den Haag, was slechts de voorbode van het verzet dat inmid­dels tegen de plannen van Merck is opgebouwd. Minister Maria van der Hoeven zal maandag bij haar bezoek aan Oss merken dat ze een uitermate strijdbare organisatie aantreft. Haar toezeggingen van een maand geleden 'dat ze alles uit de kast zou halen om zoveel moge­lijk banen in Oss te behouden', zal ze op de een of andere manier nu ook manifest moeten maken. Het feit dat ze demissionair is en er binnen enkele weken een ander ka­binet kan zitten, maakt het even­wel niet eenvoudig nu toezeggin­gen te doen. Hoge verwachtingen hoeven ze in Oss ook niet te heb­ben van hetgeen ze te vertellen heeft over het telefoongesprek dat premier Balkenende onlangs ge­voerd heeft met Merck-topman Richard Clark. Als dat echt iets had opgeleverd zou dat ongetwij­feld meteen wereldkundig zijn ge­maakt. Vanuit Amerika blijft het al die tijd angstvallig stil. Ook de Raad van Commissarissen (RvC) van Organon heeft uit Amerika nog geen reactie gehad op zijn brief van begin deze maand. Daarin stelt de RvC dat Merck de reorgani­satie niet uit mag voeren omdat de besluiten daaromtrent 'in strijd zijn met het belang van de onder­ning, de werknemers, het alge­meen belang van Nederland, de re­gio en Oss'. Vanuit het Nederland­se management van MSD, zoals Merck buiten de VS heet, is van het begin af duidelijk gemaakt dat verzet geen goed idee is, maar dat heeft de RvC er allerminst van weerhouden te volharden in zijn standpunt.

Datzelfde geldt voor de onderne­mingsraad (OR). Die stelt dat Merck verzuimd heeft vooraf ad­vies in te winnen bij de OR en heeft daarom het besluit volgens Nederlands recht ter vernietiging voorgedragen aan de Onderne­mingskamer. Die zaak dient op 2 september. De uitspraak ervan wordt 2 weken later verwacht en door alle partijen wordt daar reik­halzend naar uitgekeken. Zolang er namelijk geen uitspraak van de Ondernemingskamer ligt is er spra­ke van een verlammende patstel­ling die verdere acties in welke richting danook stagneert.

In feite liggen er nu drie alternatie­ve scenario’s op tafel.
1: Merck trekt op basis van de stap­pen van OR en RvC, al dan niet ju­ridisch gedwongen, het besluit in.
2: Als het louter juridisch uitstel wordt, wil de RvC de vennoot­schap Organon Nederland uitko­pen bij Merck.
3: Merck houdt uiteindelijk vast aan het besluit zoals het 8 juli be­kend is gemaakt. Dan rest het voortbestaan van een afgeslankte productie in Oss en de mogelijke oprichting van een Life Science Park op de vrijkomende locaties.Al dan niet met gebruikmaking van aanwezige faciliteiten en ande­re partners.

Als Merck volhardt in de sluiting van het onderzoekscentrum in Oss (ontslag 1000 medewerkers) en afslanking van de productie (1175 banen), wil de RvC vol inzetten op een combinatie van scena­ria 2 en 3. Dat wil zeggen: Orga­non Nederland uitkopen, in Oss zelfstandig - al dan niet met een andere partner - opnieuw begin­nen en vrijkomende faciliteiten in­zetten voor startende onderne­mers in de Life Science sector. Or­ganon wordt dan de drager en Or­ganon Bioconnection, het bedrijf dat jaren geleden al is opgezet om starters te helpen, wordt de drager en aanjager voor de kleine start-ups. Maar ook dit scenario valt of staat met de medewerking van moeder­bedrijf Merck dat immers nu eige­naar is van Organon én van alle oc­trooien.

Paul Brons, voorzitter van de RvC, zegt Maria van der Hoeven maan­dag duidelijk te willen maken dat dit scenario levensvatbaar is als Merck bereid is mee te werken. "Ons enige alternatief is dat het be­drijf nu half dicht gaat en vervol­gens helemaal", zei hij vorige week in een gespek met het Bra­bants Dagblad. Hoewel het medisch bedrijf Orga­non door de recente overnames al lang niet meer is wat het was, is in Oss nog wel de basis aanwezig voor een 'doorstart'. "Het bedrijf kan nog profiteren van de vernieu­wingen die tot het laatst toe zijn doorgevoerd", zegt Gerd Siemons, directeur van het Kwaliteitsinsti­tuut Gezondheidszorg en tot eind 2008 medisch directeur van Orga­non Nederland. "Daar staat echt op meerdere terreinen het neusje van de zalm." Levensvatbaarheid hangt volgens hem mede af van de producten die Organon uit kan kopen. "Het geld voor onderzoek moet komen uit de verkoop van producten. Dat is feitelijk een omgekeerde financiering. Dus heb je een kaskraker nodig om een aantal jaren vooruit te kunnen." Die kaskraker is er sinds vorig jaar augustus met de goedkeuring van Asenapine, een medicijn tegen acu­te wanen bij schizofrenie. Maar de vraag is of Merck - áls het bedrijf al zou willen onderhandelen over uitkoop - dit product laat gaan. De zoektocht naar nieuwe kaskrakers was immers de belangrijkste reden om Schering-Plough/Organon over te nemen.

Het ligt meer voor de hand dat de RvC aanstuurt op een doorstart met twee typische Organon-disci­plines: de vrouwengeneeskunde en anesthesiologie. In die produc­tie en pijplijn zitten kleinere medi­cijnen die voor een bedrijf van de omvang van Organon heel mooi zijn, maar feitelijk veel minder in­teressant voor de verhoudingen bij een gigant als Merck. In een zelfstandige opzet is Orga­non vervolgens in staat joint-ven­tures of andere vormen van sa­menwerking aan te gaan met ande­re farmapartners om de levensvat­baarheid te versterken. "Het bedrijf is 87 jaar lang in staat geweest uit eigen onderzoek rendabel te opereren. Dus waarom niet op­nieuw", zo is de redenering van de RvC. Die daarin overigens ge­steund wordt door tal van deskun­digen van binnen en buiten het be­drijf. De afgelopen jaren is nage­noeg het hele management in Oss weggesaneerd. Allemaal mensen die nu meedenken over de moge­lijkheden om Organon voor Ne­derland te behouden.

Over het geld dat nodig is om Or­ganon uit te kopen zegt hij: "Voor een goed plan is altijd geld te vin­den." De door buitenstaanders ge­suggereerde 5 miljard lijkt hem aan de hoge kant. De RvC kan Merck in ieder geval voorhouden dat de Amerikanen ook flink be­zuinigen door Organon niet te slui­ten. Voor de uitvoering van de sa­neringsplannen (afkoop personeel en afschrijving faciliteiten) in Ne­derland en daarbuiten heeft Merck immers maar liefst 3 miljard gere­serveerd.


bron:  Minister_bij_fusie.jpg | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 2056 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!