Het gevoel van Organon

Nieuws

11-02-2011  700 Osse onderzoekers mogen blijven

Zeker zevenhonderd onder­zoekers van MSD/Organon behou­den hun baan in Oss. Japans groot­ste farmaceutische bedrijf Takeda neemt ze over van het Amerikaan­se moederconcern. Vorige week zou in Amerika de handtekening onder het contract zijn gezet. Dins­dag 15 februari komt het verlossen­de woord in Oss naar buiten.

De afgelopen maanden is in het diepste geheim overleg gevoerd tussen de bedrijven. Dit gebeurde op het hoofdkantoor van MSD (dat in Amerika Merck heet) in New Jersey. Omdat zowel Takeda als MSD beursgenoteerde bedrij­ven zijn, komt het nieuws op een door de concerns geregisseerd mo­ment naar buiten. Betrouwbare bronnen hebben tegenover het Brabants Dagblad verklaard dat het Japanse bedrijf de afdeling On­derzoek en Ontwikkeling (R&D) gaat overnemen. In de productie­afdelingen van Organon is geen ex­terne interesse, daarom zet het Amerikaanse concern die bedrijvig­heid, zij het in afgeslankte vorm, voort in Oss. Daar gaan 745 banen, waarvan 375 gedwongen ontsla­gen, in de stad verloren.

Op 8 juli 2010 maakte MSD be­kend dat als gevolg van een wereld­wijde reorganisatie in Oss 2.175 banen zouden verdwijnen. De to­tale R&D, 1000 arbeidsplaatsen, zou in Oss worden gesloten. Ook zouden 975 banen bij productieaf­delingen (inclusief 200 arbeids­plaatsen in Apeldoorn) worden ge­schrapt en nog eens tweehonderd banen bij ondersteunende afdelin­gen. Na een groot verzet in Oss waarbij ondernemingsraad en raad van commissarissen van Orga­non gezamenlijk optrokken, werd het plan begin september opge­schort. De Amerikaanse directie bood het Osse bedrijf of delen daarvan te koop aan. Er meldden zich diverse kandidaten, waarvan het Japanse Takeda overbleef.

Met de aanstaande over­name van de onder­zoek en ontwikkelaf­deling (R&D) van Or­ganon in Oss, hoeven er nauwe­lijks nog ontslagen te vallen onder de hoog opgeleide researches. Van de 1000 R&D-medewerkers die in juli vorig jaar nog op straat dreig­den te komen, kunnen er ruim ze­venhonderd over naar het Japanse Takeda. Dit grootste Japanse farma­ceutische bedrijf heeft een inten­tie- overeenkomst met het Ameri­kaanse moederconcern van Orga­non gesloten. Door deze transactie kan ook een Life Sciences Park in Oss ontstaan. Volgens eerdere berichten zouden hier honderd tot tweehonderd on­derzoekers in aanvang werk kun­nen vinden. Verder hebben al een aantal onderzoekers hun heil elders gezocht. Er heeft geen leeg­loop plaatsgehad, maar met name medewerkers die een kort dienst­verband hadden en onderzoekers die een leuke baan voorbij zagen komen, hebben al afscheid geno­men van MSD/Organon. De verkenning over het Life Scien­ces Park is afgerond, maar de com­municatie over de mogelijkheden is uitgesteld tot er duidelijkheid is over de overname van de R&D. Want zonder onderzoeksafdeling van een farmaceutisch bedrijf zou de campus niet levensvatbaar zijn.

Dinsdag 15 februari – de dag dat de overname door Takeda volgens in­gewijden naar buiten moet komen - is daarom voor beide zaken een belangrijke dag. De verwachting is echter dat er over de overname nog niet veel details naar buiten komen. Een woordvoerder van MSD/ Organon stelt dat er alleen wordt verteld of er een overeen­komst is gesloten. Dit omdat eerst de ondernemingsraad van Orga­non een advies moet uitbrengen. "We vertellen rond de 15e - want het kan ook 14 of 16 februari wor­den - dat er een intentie tot over­name is of dat de onderhandelin­gen zijn misgelopen", aldus de woordvoerder. Dat is het officiële standpunt van het bedrijf.

Ook OR-voorzitter Nicole van Stra­ten stelt nog niets te weten. "Wij krijgen waarschijnlijk dinsdag on­der strikte geheimhouding een ad­viesaanvraag. Dan hebben we in­derdaad nog een week of twee no­dig voor ons advies en pas daarna worden details als naam van de overnemende partij en aantallen bekend." Inmiddels zou commissaris van de koningin Wim van der Donk een gesprek met partijen in Oss heb­ben gehad.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2001 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!