Het gevoel van Organon

Nieuws

16-02-2011  Wedloop van Organon in de overnamerace

De personeelsvertegenwoor­digers van Organon in Oss zitten in een moeilijk par­ket. Oud-directeur Herjan Coelingh Bennink speelt een chauvinistische kaart. Vakbonden, raad van com­missarissen en onderne­mingsraad zaten gisteren lang bij elkaar om over de toekomst van Organon in Oss te praten. Tot vorige week leek nog duidelijk wat de koers zou worden: de onderzoeks- en ontwikkelafde­ling verkopen aan het Japanse Take­da. Dat bedrijf zou aan zeven- tot acht­honderd mensen werk bieden. Ver­der zou MSD de productie in afge­slankte vorm in Oss voortzetten. Oud-Organon directeur Herjan Coelingh Bennink gooide echter een steen in die vijver. Hij legde op de valreep een voorstel bij de Amerikaanse moedermaatschappij op tafel en zocht dit weekeinde ook de publiciteit. Met zijn bedrijf Pantarhei, gesteund door enkele private investeerders, wil Coelingh Bennink het grootste deel van Or­ganon overnemen, inclusief de on­derzoeksafdeling. Volgens een bron die dichtbij het overleg staat zijn gisteren alle sce­nario's nog eens naast elkaar ge­legd. Met name de continuïteit van het bedrijf in Oss is van be­lang. Er kan wel gekozen worden voor een oplossing, maar het gaat over de kwaliteit daarvan. Het be­drijf heeft er namelijk niets aan dat over een paar jaar de nu geko­zen uitweg betekent dat Organon toch nog verloren gaat. Duidelijk is dat moederbedrijf MSD aandringt op een snelle be­slissing. Met het Japanse Takeda zou al een principe overeenkomst gesloten zijn. De vertegenwoordi­gers van het personeel hebben om beperkt uitstel gevraagd. Coelingh Bennink speelt nadruk­kelijk in op het chauvinisme. "Het zou toch mooi zijn als we een mooi Nederlands bedrijf Neder­lands kunnen houden", stelt hij. Coelingh Bennink wil zich speciali­seren op de vrouwengezondheid, de tak van geneeskunde waar Or­ganon mee groot is geworden en wereldwijd bekendheid geniet. Niet voor niets staat Organon in de volksmond nog altijd bekend als de fabriek van 'De Pil'.

De naam van de oud- directeur, die van 1987 tot 2000 Woman's Health Program Director bij Orga­non was, circuleerde al eerder als mogelijke overnamekandidaat. De laatste maanden verdween hij ech­ter naar de achtergrond. De Ameri­kanen waren alleen nog in gesprek met het Japanse Takeda. Coelingh Bennink kon zijn aspiratie niet waarmaken in de ogen van MSD. De vraag is nu of hij de onderne­mingsraad (OR) en raad van com­missarissen (RvC) kan overtuigen van zijn ambities. Coelingh Bennink richtte in 2000 zijn eigen bedrijf Pantarhei in Zeist op. Deze onderneming pro­duceert medicijnen die specifiek voor vrouwen zijn. Verder ontwik­kelt Pantarhei geneesmiddelen te­gen borst- en prostaatkanker.

Uiteraard is het verstandig dat OR, RvC en vakbonden even extra tijd vragen om het aanbod van Coe­lingh Bennink te bekijken. Zo kun­nen ze nooit het verwijt krijgen een mogelijk kans niet serieus te hebben genomen. Maar of ze in één dag het voorstel kunnen door­gronden, is twijfelachtig. Heel veel tijd hebben de organisa­ties echter niet. Ze kunnen het enerzijds niet maken het perso­neel nog langer in onzekerheid te laten. Bovendien zullen de Japan­ners niet eindeloos geduld betrach­ten.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1819 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!