Het gevoel van Organon

Nieuws

17-02-2011  Personeel Organon stapt naar rechter

Woede en strijdbaarheid vechten erom het gevoel van de onderhandelingspartners van Or­ganon deze ochtend te duiden. Ter­wijl ondernemingsraad, vakbon­den en raad van commissarissen buiten tekst en uitleg geven, ko­men de eerste protesten op het ovale hoofdgebouw aan de Molen-s­traat in Oss. 'Schande' verschijnt er op de ramen, waarbij de begin-l­etter met dollar-streepjes is uitge­voerd. Ook enkele actie-T- shirts worden uit de ramen gehangen.

De strijdbare houding komt ook van de ondernemingsraad (OR), vakbonden en raad van commissa­rissen (RvC). Ze kondigen aan di­rect naar de rechter te stappen. In een kort geding - dat waarschijn­lijk volgende week dient in Am­sterdam - willen OR, RvC en vak­bonden de Amerikaanse moeder­maatschappij MSD dwingen het ontwikkelde alternatieve plan nog een eerlijke kans te geven. "Er lag en ligt een prachtig plan dat recht doet aan alle partijen. In Oss blijft veel werkgelegenheid be­houden net als de kennisecono­mie en continuïteit en het is ook nog goed voor de economische be­langen van de Amerikanen."

RvC-voorzitter Paul Brons is ui­terst verbolgen. "Ook minister Ver­hagen was enthousiast over het plan dat er lag. Hij heeft daar vori­ge week nog contact over gehad met de Amerikanen." Ook de mi­nister zegt teleurgesteld te zijn. "Ik heb persoonlijk intensieve gesprek­ken gevoerd over mogelijkheden om kennis en werk voor Neder­land te behouden. Ook premier Rutte heeft zich daarvoor ingezet." Zijn bemoeienis is nog niet klaar, aldus Verhagen. "Ik blijf nauw in contact met alle betrokkenen."

VMHP-vakbondsman Jan Admi­raal voelt zich belazerd. "Ik heb nu achteraf het gevoel dat het nooit een succes had mogen worden. De Amerikanen hebben niet te goe­der trouw gehandeld." Onthutst en kwaad zijn de termen die OR-voorzitter Nicole van Stra­ten in de mond neemt. "Zes maan­den is er met veel inzet gewerkt aan een alternatief plan en dan wordt het twee minuten voor twaalf afgeschoten. Ongelooflijk."

De Osse burgemeester Herman Klitsie is zichtbaar geroerd als hij een kleine 300 protesterende Orga­nezen ontvangt. "Ze geven bij MSD in Amerika niet om de men­sen hier", aldus een 54-jarige de­monstrant.

De Brabantse Werkgevers voorzit­ter Peter Swinkels noemt het resul­taat zeer betreurenswaardig. "De Amerikanen denken alleen maar aan geld verdienen op korte ter­mijn. Ze hebben louter oog voor de belangen van de aandeelhou­ders, terwijl je juist ook naar de be­langen van de medewerkers en de regio op lange termijn moet kij­ken." Swinkels roept de regering op een truc te bedenken om bedrij­ven als Organon niet meer in Ame­rikaanse handen te laten vallen.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders en Wim Arts
Dit bericht is 1728 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!