Het gevoel van Organon

Nieuws

18-02-2011  Kort geding Organon moeilijke zaak

Via een kort geding het Amerikaanse moederbe­drijf dwingen Organon te verkopen aan een ex­terne partij wordt een moeilijke zaak. De hoogleraren arbeids- en ondernemingsrecht Antoine Ja­cobs (Universiteit van Tilburg) en Gerard van Solinge (Radboud Uni­versiteit) schatten in dat de rechter in een kort geding die eis niet zal inwilligen. Ondernemingsraad (OR), raad van commissarissen (RvC) en vakbon­den kondigden woensdag aan naar de rechter te stappen nadat be­kend werd dat de verkoop van het Osse bedrijf door de hoofddirectie in Amerika is geblokkeerd. Wan­neer het kort geding precies dient is nog niet bekend, maar waar­schijnlijk volgende week. Jacobs, die stelt de kwestie alleen maar uit de media te kennen, raadt de partijen aan ook een twee­de eis in het kort geding in te brengen, een zogenoemde subsidi­aire vordering. "Daarin zou geëist kunnen worden dat de Amerika­nen niets mogen ondernemen zonder eerst de raad van commis­sarissen en ondernemingsraad te raadplegen." En wil MSD in Neder­land een grote reorganisatie door­voeren dan moet het bedrijf daar toestemming voor krijgen van de commissarissen. Ook van Solinge denkt dat de per­soneelsgeledingen het de Amerika­nen behoorlijk zuur kunnen ma­ken. Zo zuur zelfs dat ze op hun plannen terugkomen. Bij Corus is dat een paar jaar geleden ook ge­lukt. "Uiteindelijk beslist de aan­deelhouder over de toekomst van een bedrijf. Via juridische procedu­res valt er een hoop tijd te win­nen, maar is een bedrijfssluiting niet te blokkeren."

Volgens Jacobs is er een aantal op­ties als de rechter de tweede eis gaat inwilligen. "1: De Amerikanen voeren de uitspraak braaf uit; 2: Ze gaan een regelrechte oorlog rich­ting Organon voeren, door het Ne­derlandse bedrijf financieel droog te leggen en aan te sturen op ont­slag van de raad van commissaris­sen, of 3: Ze stellen een heel royale afvloeiingsregeling voor zodat ze het moraal van de werknemers aantast." Welke opstelling ook wordt gekozen, het zal volgens Ja­cobs een maandenlang traject zijn.

Van Solinge voorziet een lange tijd van getouwtrek. Hij geeft de eisers bij het kort geding weinig kans van slagen. MSD heeft vorig jaar beloofd om alle mogelijkheden te verkennen om ’ Oss’ open te hou­den. "Dat heeft MSD gedaan, zes maanden lang. Het concern heeft nooit toegezegd dat de onderzoeks­afdeling open zou blijven." Ook de zaak van de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer biedt vol­gens hem geen soelaas. "De rech­ter kan MSD hooguit dwingen om de plannen een maand op te schor­ten. Maar zo'n zaak levert weer een paar weken op, van gedoe en publiciteit. Misschien wil MSD dat gezeur niet", meent van Solinge.

De strijd is dan ook nog niet ge­streden. Met name als de raad van commissarissen van Organon zijn rug recht houdt. "De raad heeft Peter Wakkie in de arm genomen, advocaat en oud-Aholdman. Die kent alle trucs", aldus Van Solinge.

Als de commissarissen het plan niet goedkeuren, dan mag de direc­tie dat niet uitvoeren. Als grootaan­deelhouder kan MSD dan wel de dwarse commissarissen eruit zet­ten en vervangen door hen gun­stig gezinden. "Maar dan zijn we weer maanden verder. Dit scena­rio dreigde bij Corus, toen de com­missarissen de verkoop van de alu­miniumtak met succes wisten te verhinderen." Buiten het aange­spannen kort geding staan de OR van Organon en de directie ook op 24 maart voor de Onderne­mingskamer in Amsterdam. Dat is de uitgestelde procedure die al in de zomer van vorig jaar is gestart, maar hangende de zoektocht naar het alternatief werd opgeschort.

Gisteren werd bekend dat Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid voor de SP, met steun van de PvdA een spoeddebat over de kwestie heeft aangevraagd met minister Verha­gen van Economische Zaken. Dat zal in de 1e week van maart zijn.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders en Jan Trommelen
Dit bericht is 1887 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!