Het gevoel van Organon

Nieuws

21-02-2011  Warme woorden maar lage opkomst

Persoonlijke praatjes hebben vaak meer impact dan gezwollen vakbondstaal of bemoedigende woorden van hoogwaardigheidsbe­kleders. Dat weet ook Iris van Dinther. Want hoewel hij als vi­ce-voorzitter van de onderne­mingsraad van MSD/Organon, raadslid van de PvdA en kaderlid van de FNV prima uit zijn woor­den kan komen, zegt hij deze zater­dagmiddag tot zijn toehoorders op het Walplein: "Ik kan mijn gevoe­lens niet beter verwoorden dan Siene Schoonus vandaag in het Brabants Dagblad heeft gedaan." En dus ook is het grootste applaus op deze manifestatie voor het be­houd van Organon, voor R&D-medewerkster Karin Ruij­tenbeek die de menigte de per­soonlijke brief voorleest die ze MSD-topman Ken Frazier heeft ge­stuurd. Dat is eigenlijk het enige dat ze tijdens de manifestatie naar voren kan brengen, want voor de rest: "Ik ben alleen maar kei-kwaad".

Opbeurende woorden zijn er ge­noeg. Van oud-Organees en spreekstalmeester van dienst Jan Marijnissen. Hij noemt het besluit van de Amerikaanse top van het concern om de onderhandelingen over de mogelijke verkoop en dus het voortbestaan van Organon te staken hardvochtig. "Dat is ver­moeiend, demoraliserend, slo­pend. Daar worden we verbolgen en kwaad over. En daarom zijn we opnieuw hier. Om alles en ieder­een op scherp te zetten voor het kort geding van 4 maart tegen de directie van MSD."

Steun wordt niet alleen aan de me­dewerkers van Organon betuigd, volgens burgemeester Herman Klitsie, maar "ook aan degenen die zich inzetten om de ontmante­ling tegen te gaan." De burgemees­ter zag de afgelopen dagen veel emotie en verbijstering, zowel bij het personeel van Organon, als bij de gemeenteraad. "Maar ik zag ook strijdvaardigheid. En natuur­lijk houden we ook de lijnen open met het bestuur van het bedrijf. Maar nu even niet! Nú doen we al­les wat in ons vermogen ligt om het besluit terug te laten draaien."

Volgens het trotse Organon-afde­lingshoofd Martin Smit en Mariëtte Hamer, vice-voorzitster van de Kamerfractie van de PvdA, hoort het Osse bedrijf bij uitstek bij de Nederlandse kennisecono­mie en loopt ook die schade op bij een ontmanteling van Organon. En gedeputeerde Lily Jacobs bena­drukt dat de provincie zich tot het uiterste zal inzetten om de werkge­legenheid en kennis van Organon voor Oss te behouden.

Stoere vakbondstaal is er ook. Van FNV-er Henk van de Kolk, die stelt dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de rechter in kort geding be­slist: "Wij gaan ook daarna door, tot we overtuigd zijn dat Organon een toekomst heeft." En Jaap Jon­gejan van CNV Bedrijven stelt dat Oss geen zoethouder nodig heeft en dat ze in Amerika een bittere pil moeten slikken.

De meest verrassende inbreng komt van SP-Kamerlid Paul Ulen­belt. Hij vindt dat het VVD-CDA-kabinet de onteige­ningswet van Koning Willem 3 uit 1851 van stal moet halen om zo de MSD-directie schrik aan te jagen.

be brief van Karin Ruijtenbeek

Aan:

Dhr. K.C. Frazier (President & CEO Merck)

Oss, feb 2011

Geachte meneer Frazier,

Vol ongeloof hebben wij op 16 februari vernomen dat u het zogenaamde "business development" traject voor voormalig Organon hebt stop gezet. Stop gezet, zonder over te gaan tot uitvoering van het alternatief voor het massaontslag dat dat traject heeft opgeleverd. We hebben begrepen dat niet alleen de vakbonden, Ondernemingsraad en de raad van commissarissen van Organon, maar ook het management van MSD Oss overtuigd zijn van de kwaliteit en de haalbaarheid van dit plan. Ook geven zij aan dat het plan in overeenstemming is met de vooraf gestelde criteria en doelen.
U zou mijns inziens uw besluit moeten herzien.

Merck is een bedrijf dat voor en met mensen werkt. Merck is een bedrijf dat wil "goed doen" en verder wil gaan dan patiënten optimale medicijnen bieden door ook maatschappelijk betrokken te zijn.
Het gaat hier om werkgelegenheid, om het financieel onderhoud van gezinnen en om een plezierige en bedrijvige woonomgeving. Bovendien staan wetenschappelijke kennis en farmaceutische ervaring op de tocht! Dit gaat over mensen die graag en gemotiveerd hun werk doen en goede medicijnen willen ontdekken, ontwikkelen en produceren.
Ik vraag u nu te doen wat goed is.

Merck zag blijkbaar geen mogelijkheden om het gehele voormalige Organon in zijn bedrijfsstrategie op te nemen. Een ander bedrijf wel. Ik vraag u dan ook met klem om het plan dat fair is voor mensen èn voor de farmaceutische wereld uit te voeren. Geef ons de kans te doen waar we goed in zijn en net als Merck een bijdrage te leveren aan het welbevinden van mensen; "Be well" zoals de slogan van Merck luidt.

hoogachtend,
Karin Ruijtenbeek
werknemer van MSD (Oss).


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Dan Wildeman
Dit bericht is 2076 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!