Het gevoel van Organon

Nieuws

04-03-2011  Merck schaakte met Organon op meerdere borden

Als op 16 februari MSD Organon-directeur Joep Pluymen bekendmaakt dat de Amerikanen het reddingsplan voor Organon heb­ben afgewezen, heeft hij al wel de toestemming op zak om met een alternatief te komen. Het alterna­tief heeft ook al een naam: 'Plan B'. Pluymen geeft dan desgevraagd toe dat het 'een strategische keuze van de Amerikanen is om hem met dit traject aan de slag te laten gaan.' Tegen het aanwezige jour­naille op deze voor Organon ui­terst sombere dag fluistert hij zelfs enigszins dwingend toe: "Let op Plan B. Daar moet je op focussen." De uitkomst is bekend: binnen 12 dagen, de weekenden meegere­kend, geeft de Raad van Bestuur in Amerika het fiat voor de uitvoe­ring van het plan met als belang­rijkste element het behoud van 475 van de 1030 onderzoeksbanen. Een mooi plan, zoveel is zeker, maar inmiddels is de vraag gerecht­vaardigd: hoe veranderlijk is de strategie van Merck? En wat is een beslissing vanuit Amerika over Oss eigenlijk waard? Binnen acht maanden tijd is Organon heen en weer geslingerd tussen volledige sluiting van de complete onder­zoeksdivisie, een reddingsplan, het afwijzen daarvan en de oprichting van een breed onderzoekscentrum dat op wereldschaal diverse taken voor moederbedrijf Merck gaat uit­voeren. Hebben overnamegesprek­ken Merck doen inzien dat Orga­non van grotere waarde is dan aan­vankelijk zelf ingeschat? Bij de start van de onderhandelingen in september lag er een lijst van maar liefst acht geïnteresseerden. 'Voort­schrijdend inzicht' dus wellicht. Of lag dit scenario al langer klaar en worden de woorden van vak­bondsman Jan Admiraal bewaar­heid toen hij op 16 februari zei: "Ik heb achteraf het gevoel dat het (de zoektocht naar een externe overna­mekandidaat- red.) nooit een suc­ces had mogen worden".

Vanmiddag dient in Amsterdam het kort geding waarin personeels­vertegenwoordigers en raad van Commissarissen Merck willen dwingen het overnameplan alsnog een kans te geven. Hun advocaat PeterWakkie (eerder bekend van de Aholdaffaire), zal inbrengen dat Merck de afspraken over de zoek­tocht naar een externe kandidaat eenzijdig heeft geschonden. In de overeenkomst die partijen vorig jaar september met elkaar waren aangegaan stond immers nadruk­kelijk dat geen van de partijen een­zijdig een alternatief plan kon af­wijzen. De Raad van Commissaris­sen blijft er bovendien bij dat plan A - een overname door de Zuid-Afrikaanse geneesmiddelen­fabrikant Aspen - veruit beter is dan plan B dat nu door Merck zelf op tafel is gelegd.

Het eigengereide optreden en machtsvertoon van Merck lijkt niet op zichzelf te staan. Want ter­wijl de Organon-onderhandeldele­gatie in gesprek was met Aspen, sprak Merck in Amerika met het Japanse Takeda. Grootste farmabe­drijf van Japan, maar ook in Ame­rika behorend tot de top 15. Het is de enige verklaring voor het ambts­bericht dat in de laatste weken van januari naar Nederland werd ver­zonden. Een gesprek op het hoofd­kantoor van Merck tussen een ambtelijke vertegenwoordiging in Nederland en een vertegenwoordi­ger van Merck, direct onder de raad van Bestuur leidde tot de vol­gende mededeling richting Neder­land: "Organon gered. Met de Ja­panners is afgesproken dat Orga­non autonoom binnen de Osse vestiging een krachtige R&D (on­derzoek en ontwikkeling) houdt met 700 tot 800 onderzoekers en dat Merck nog lang gebruik zal ma­ken van de productiefaciliteiten."

In zijn brief afgelopen vrijdag naar premier Rutte sprak BZW-voorzit­ter Peter Swinkels ook over Takeda en dat deed hij, zo vertelde hij, "niet louter op basis van berichten in de media". Voor de kring van onderhandelaars in Nederland was een en ander wel aanleiding navraag te doen in Amerika. Het betekent immers dat Merck ook op dit punt een eigen agenda han­terde. De verklaring van de Ameri­kanen is dat ze inderdaad met Ta­keda gesproken hebben, maar dat dat ging over de overname van on­derzoekscentrum Newhouse in Schotland. Dat kan het ambtsbe­richt van eind januari niet verkla­ren, want in Newhouse werken maar 200 tot 250 onderzoekers en het centrum is eind vorig jaar al ge­sloten. De overnamegesprekken met Takeda ketsten om dezelfde re­den af als met Aspen: uiteindelijk wilde Merck geen patenten omzet­ten en daarmee toekomstige in­komsten weggeven. Bij Aspen zou het gaan om 300 miljoen produc­tiegaranties, opgebouwd uit aller­lei 'kleine' medicijnen qua omzet. Geld dat Merck liever zelf int.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas en Henk Snijders
Dit bericht is 1875 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!