Het gevoel van Organon

Nieuws

11-03-2011  Salomonsoordeel in kort geding Organon

Rechter Han Jongeneel moet vandaag zijn Salo­monsoordeel uitspreken. Krijgt Organon (onder­nemingsraad, raad van commissa­rissen (RvC) en vakbonden) gelijk of valt het oordeel uit in het voor­deel van moederbedrijf Merck en de directie van MSD/Organon? Of hij de eerste eis van Organon, dat Merck het overnamebod van Partij X moet aanvaarden, over­neemt, is twijfelachtig. Dat zou im­mers betekenen dat hij de onder­nemer, tevens eigenaar van het on­dernemersrisico, gaat verplichten tot verkoop. Wel kan de rechter het betoog van de personeelsgele­dingen overnemen waar zij stellen dat Merck de met Organon geslo­ten overeenkomst heeft geschon­den door eenzijdig in Amerika het reddingsplan af te wijzen. Mocht rechter Jongeneel op die lijn gaan zitten, dan moeten de onderhande­lingen over de verkoop worden voortgezet. Mocht hij het schen­den van de overeenkomst niet be­wezen achten, dan nog kan hij de partijen opdragen nog eens met el­kaar om de tafel te gaan zitten om­dat uitvoering van Mercks reorga­nisatieplannen grote impact heeft op de werkgelegenheid in Oss en op het geneesmiddelenonderzoek in Nederland. De raad van bestuur in Amerika wees op 12 februari het bod van Partij X (het Zuid-Afrikaanse Aspen - red) af als zijnde 'niet in het belang van de onderneming'.

Wat zich de afgelopen zes tot acht maanden in het diepste geheim in Oss en New Jersey (het hoofdkan­toor van Merck in Amerika) heeft afgespeeld, werd stukje bij beetje duidelijk in de zes uur durende zit­ting van vrijdag 4 maart. Hoewel beide partijen hun eigen waarheid presenteerden en de advocaten zich beperkten tot delen van ver­trouwelijke notulen en emailtjes die hen goed uitkwamen, ont­stond er een beeld van de opeen­volgende gebeurtenissen.

Terug naar 1 september vorig jaar: na de nodige protesten kwamen personeelsgeledingen en directie overeen dat ze naar alternatieven voor de sluiting van de onder­zoeksdivisie (R&D) gingen zoe­ken. Advocaten van beide partijen bogen zich over de formulering van deze overeenkomst. Toch bleek die vrijdag voor meerdere uitleg vatbaar. "Het zijn mijn ei­gen teksten, ik zal toch zeker wel weten wat ik heb bedoeld", po­neerde mr. P. Wakkie namens de RvC. 'Geen potentiële transactie wordt door Merck of Organon af­gewezen zonder voorafgaande con­sultatie van de personeelsgeledin­gen', zo staat het er. Toch dacht zijn confrère van de tegenpartij daar heel anders over. "Op diverse plaatsen in de overeenkomst werd afgesproken dat Merck en het ma­nagement van Organon uiteinde­lijk het recht hadden om te bepa­len of zij een transactie willen aan­gaan", stelt mr. J. van Slooten, de advocaat van Merck. Ook hoefde Merck, in de ogen van Van Slooten, niet meer te overleggen als zij uiteindelijk het bod zouden afwijzen. "Kom nou", zei Wakkie. "We waren sceptisch. Wilden ons immers niet in het pak laten naaien." OR-advocaat mr. I. de Brouwer deed daar nog een schep­je bovenop. "Als de lezing van Merck klopt, dan zijn we gewoon zes maanden aan een bezigheids­therapie bezig geweest."

Tijdens die 'kuur' is de Advisory Body (AB) - zoals het orgaan van de personeelsgeledingen werd ge­noemd - 19 keer bijeen geweest, waarbij het moederbedrijf werd vertegenwoordigd door Jacob Harel, Executive Director Corpora­te Business Development Merck en MSD/Organon door lokaal ma­nager Joep Pluymen. In de eerste weken passeerden zes overname­kandidaten. Drie ervan mochten op 9 november hun plannen pre­senteren. Zowel Merck als het ma­nagement van Organon als de AB gaven Partij X (Aspen) de voor­keur. Het was de aantrekkelijkste van de drie bieders, stelde ook Ha­rel en vanaf dat moment onder­handelde de AB exclusief met As­pen. Op 16 december 2010 wordt de onderhandelingstermijn ver­lengd. Er is meer tijd nodig. Dan gaat iedereen er vanuit dat op 20 januari een 'finaal bod' wordt uit­gebracht. Dat is in de ogen van Merck ondermaats en dat vertelde Harel de AB op 24 januari. Er werd vanaf die dag koortsachtig overlegd om toch een voor alle par­tijen acceptabel bod te krijgen. Begin februari krijgt de AB het voorgevoel dat het gaat lukken. "Er was ons gezegd dat Merck alleen maar gesprekken met de Neder­landse regering zou aangaan als al­les in orde was", zei RvC-voorzit­ter Paul Brons op de zitting. En op 8 februari vertrok Harel inderdaad met collega's uit Amerika naar Den Haag voor overleg met de ministeries van Economische Za­ken en Financiën. Aspen deed het­zelfde. Er volgen allerlei toezeggin­gen. De leden van de AB weten het dan zeker: het kan niet meer misgaan.

Buiten hun gezichtsveld en zon­der er kennis van te hebben veran­derde Aspen in februari nog twee keer het bod, maar steeds was het onvoldoende voor Merck. Als Brons en Pluymen op vrijdag 11 februari telefonisch contact heb­ben, zegt de Organon-directeur het spannend te vinden. Beiden weten dat die dag de beslissing in Amerika valt. "Ik weet het niet, denk fifty-fifty", stelde Pluymen. Brons lijkt zeker van zijn zaak: "Dat laten ze toch niet meer lo­pen." De inschatting van Pluymen bleek dichter bij de waarheid. De raad van bestuur van Merck wees het bod af. Dat werd zondagavond 13 februari aan Nederland gemeld. Op 14 februari sommeerde de AB Harel die dag tot twee keer toe geen melding te doen van het ein­de van de onderhandelingen. En ook Partij X deed nog een nieuw bod. Maar ook dat werd afgewe­zen. Op 16 februari kwam dan de bekendmaking: 'Er is geen geschik­te kandidaat gevonden voor de overname van Organon in Oss'.

De AB viel uiteen. OR, vakbonden en Raad van Commissarissen stap­ten gelijktijdig naar de rechter. Ze grepen de laatste kans. Wat door de advocaat van Pluymen werd omschreven als: "Ze willen onte­recht het roer overnemen."


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Anita de Haas en Henk Snijders
Dit bericht is 2174 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!