Het gevoel van Organon

Nieuws

22-03-2011  Productie van twaalf naar vier wekenDe reorganisatie bij de pro­ductie van MSD/ Organon is begonnen. Directeur Mens zegt dat het de ambitie van de afdeling laat zien. Door Het productieproces tot eenderde in tijd terug­brengen. Het lijkt een ultieme uitdaging, maar MSD/Organon gaat dit waar­maken, stelt Cees Mens, directeur van de Osse productie-afdeling. "Het is nu een eerste grote stap, en vanaf dit moment gaan we kijken of het nog verder terug kan." Nu duurt het twaalf weken voor­dat een medicijn van grondstof tot verpakt geneesmiddel de fabriek in Oss verlaat. "Dat proces hebben we teruggebracht tot vier weken. Daarmee zijn we competitief ge­worden ten opzichte van de ande­re MSD-vestigingen in de wereld."

Voor Mens is het duidelijk dat er een mooie toekomst gloort voor de Osse vestiging. Dat een effect is dat er afscheid genomen moet worden van een aantal medewer­kers, betreurt Mens. "Voor ieder die getroffen wordt, is het uiterst vervelend. We hadden ook ge­woon op de oude voet door kun­nen gaan, maar dan was het mis­schien op den duur helemaal over en uit geweest."

Vorige week kregen 230 van de vas­te medewerkers een brief dat ze boventallig zijn verklaard. Momen­teel werken net iets minder dan duizend personen bij de produc­tie-afdeling POO van MSD/ Organon in Oss. Ruim ze­venhonderd mensen hebben ook een plaatsingsbrief gekregen. Dat er voor hen werk blijft in de nieu­we organisatie. De 230 mensen die in feite hun ontslag krijgen, kre­gen ook te horen dat er iets meer dan honderd vacatures zijn. "De verwachting is dat een deel van de mensen die boventallig zijn nog in een nieuwe functie aangenomen kunnen worden." Maar Mens wil niet voor iedereen een verwach­ting wekken. "Sommige functies zijn nieuw en daar heeft niet ieder­een van de groep van 230 de capa­citeiten of opleiding voor." De reorganisatie is onderdeel van het proces dat MPS wordt ge­noemd. Die afkorting staat voor Merck Productie Systeem. Het is volgens Mens afgeleid van een pro­gramma dat door het Japanse Toyota is ontwikkeld, maar door de Amerikaanse moedermaat­schappij Merck inmiddels eigen is gemaakt. "Een bewezen metho­diek die er voor zorgt dat proces­sen stabieler worden, waardoor de kwaliteit op hoog niveau blijft, maar de productie wel een snelle­re doorlooptijd krijgt, er flexibeler gewerkt wordt en het kostenni­veau omlaag gaat." Mens stelt dat zijn organisatie be­gin vorig jaar met het proces is be­gonnen. "We moesten competitief worden. Dat is onze garantie voor de toekomst." Wereldwijd heeft Merck negentig productielocaties. "Daar moeten we mee concurre­ren." Mens zegt niet bang te zijn voor de fabriek uit China. "Dat land is al zo groot dat in China vrij­wel alleen voor de lokale markt ge­produceerd wordt. Als wij ons graantje van de rest van de wereld kunnen meepikken, is dat al vol­doende." De directeur stelt dat de Osse locatie de afgelopen maan­den zo goed is beoordeeld dat er productie van andere vestigingen naar Oss komt. "Nee, ik kan nog geen concrete producten noemen. Dat moet eerst nog officieel wor­den bekrachtigd en in de andere fa­brieken worden gemeld. Het zou niet mooi zijn als ik nu al produc­ten zou noemen."

De Osse productie-afdeling, offici­eel Pharmaceutische Operaties ge­noemd, maakt uit actieve grond­stoffen geneesmiddelen in de vorm van tabletten, ampullen en vloeistoffen. Ook het verpakken en distribueren valt onder de werk­zaamheden. De anticonceptiepil en vruchtbaarheidsmiddelen wor­den er gemaakt, maar ook techni­sche hoogstandjes als Implanon en de Nuvaring. Dat de productie­tijd zo fors teruggebracht kan wor­den, betekent niet dat in Oss voor­heen uitermate slecht is gewerkt, benadrukt Mens. "Het was de inge­sleten manier van werken en er was geen noodzaak dat te verande­ren." Nu wel dus, aldus de direc­teur. Hij noemt een heel simpel voorbeeld: "Als we nu een tabletje in een 'blister' hebben verpakt, gaat het naar een magazijn om daar na een week weer uitgehaald te worden om in een sachet (zak­je) te stoppen. En ook dan gaat het weer terug naar het magazijn om weer een week te wachten op een verpakking in een doosje." Mens zegt dat deze processen binnen­kort operationeel worden. Een pil­letje gaat dan alleen naar een ma­gazijn als het hele traject is doorlo­pen. "Daarmee besparen we veel tijd." Volgens Mens is dit proces "de grote stap voorwaarts". Hij zegt dat Oss daarmee competitief is ge­worden binnen de wereldwijde Merckorganisatie. "En vanaf nu moeten we ervoor zorgen dat we dit vasthouden en doorgaan om die positie te versterken." Hij hoopt dat iedere medewerker op zijn gebied met nieuwe ideeën komt. "Als iedereen elke week één idee aandraagt, dan hebben 40.000 voorstellen waar we iets mee kunnen doen." Mens ver­wacht daarom dat de productietijd van vier weken best nog naar drie of twee weken terug kan. "En mis­schien zelfs op den duur naar één week. Nederland moet erin gelo­ven dat we innovatief kunnen zijn in hoogwaardige productie." Daar­mee kunnen we de concurrentie met gemak aan. Niets is toch mooier dan wanneer de Amerika­nen zeggen: Ga maar eens kijken in Oss hoe ze het doen. Die trots moeten we uitstralen en dan blij­ven we een belangrijke locatie bin­nen Merck."

'We moesten competitief worden. Dat is onze garantie voor de toekomst'


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1919 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!