Het gevoel van Organon

Nieuws

24-03-2011  Merck geeft uitleg over afwijzing reddingsplan

Het Amerikaanse moederbe­drijf Merck zal deze week met cij­fers onderbouwen waarom het red­dingsplan voor Organon van het Zuid-Afrikaanse Aspen (Partij X) op 16 februari door de Raad van Bestuur werd afgewezen. De Advi­sory Board (AB), bestaande uit Raad van Commissarissen (RvC), Ondernemingsraad (or) en vak­bonden, zal binnen een week met een advies moeten reageren. Nu deze personeelsgeledingen via het kort geding van 4 maart ruim­te voor overleg over alternatieven hebben kunnen afdwingen, ziet de or af van een verdere juridische stap naar de Ondernemingskamer in Amsterdam. Die zaak was vorig jaar met het oog op de inbreng van de AB in de zoektocht naar al­ternatieven uitgesteld, en stond voor morgen op de rol. Volgens or-voorzitter Nicole van Straten lag na de uitspraak van het kort ge­ding voor de hand niet verder te procederen, maar was er overleg binnen de or en met adviseurs no­dig om definitief het besluit te ne­men de zaak af te blazen. Dat is te­vens gebeurd in nauw overleg met de RvC en de vakbonden.

De directie van MSD- Organon spreekt van een 'verstandig be­sluit' en blijft overigens van me­ning dat het adviesrecht van de or nooit is genegeerd. Ook niet bij de aankondiging van de reorganisatie­plannen op 8 juli 2010. Van Straten zegt er op te vertrou­wen dat er linksom of rechtsom iets goeds op tafel moet komen als alternatief voor sluiting van de on­derzoeksdivisie. De termijn van één week waarop de AB moet rea­geren noemt ze 'redelijk'. "Het is in het belang van alle medewer­kers dat het allemaal niet te lang duurt. Ik ben er zeker van dat wij binnen die termijn met een goed advies kunnen komen."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1802 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!