Het gevoel van Organon

Nieuws

06-04-2011  Organon mikt nu op 600 banen

De strijd bij Organon in Oss spitst zich nu toe op behoud van zoveel mogelijk onderzoeks- en ontwikkelbanen. "We rekenen er­op dat het Plan B van de lokale di­rectie gelijkwaardig is aan het nu afgewezen overnamebod." Dat zegt Nicole van Straten, voorzitter van de ondernemingsraad (OR) in reactie op het definitief afketsen van een overname van delen van het Osse farmaceutische bedrijf. Die gelijkwaardigheid komt onder meer neer op behoud van vijf- tot zeshonderd arbeidplaatsen. Het Amerikaanse moederconcern Merck liet gisteren weten niet op andere gedachten gebracht te zijn door het vorige week uitgebrachte advies van de zogenoemde Adviso­ry Body. De vertegenwoordigers van ondernemingsraad, raad van commissarissen en vakbonden stel­den 30 maart dat verkoop de beste optie was. Het bod kwam van het Zuid-Afrikaanse bedrijf Aspen.

"Een gemiste kans", ver­woordt president-commissaris van Organon Paul Brons het gevoel van de mensen in Oss. Maar de personeelsgeledingen kunnen niet anders dan de afwijzing accepte­ren. "Wij hebben het uiterste ge­daan om het bod geaccepteerd te krijgen." Hij snapt de beweegrede­nen van Merck nog altijd niet, maar moet zich er wel bij neerleg­gen. "Gezien de afgesproken ver­trouwelijkheid kunnen we daar ook niet nader op ingaan."

In een verklaring stelt Merck dat het advies van de zogenoemde Ad­visory Body (AB) in zijn geheel grondig is bestudeerd, maar dat er geen redenen zijn om terug te ko­men op het besluit om de onder­handelingen met Partij X te sta­ken. Die Partij X zou het Zuid-Afri­kaanse Aspen zijn. Merck stelt bovendien het advies­traject met de AB nu als afgesloten te beschouwen en heeft de lokale directie van MSD- Organon voorge­steld om de ontwikkeling van Plan B weer op te pakken. "Het is een grote teleurstelling", zegt OR-voorzitter Nicole van Stra­ten. In feite heeft de Amerikaanse directie het advies van de Adviso­ry Body (AB), waarin vertegen­woordigers van de ondernemings­raad, raad van commissarissen en vakbonden zaten, van tafel ge­veegd. Van Straten zegt nog altijd vertrouwen te hebben in de bere­keningen van de adviseurs van de AB. De adviesraad liet zich bij­staan door de Rabobank en de Utrechtse hoogleraar Hans Schenk. "Maar Merck is de baas en neemt de beslissing. Alleen is het vreemd dat het bedrijf niet ingaat op een financieel gunstige deal."

In Plan B wil lokaal-directeur Joep Pluymen bekijken of hij een nieuw ontwikkelcentrum voor het bedrijf in Oss kan opzetten. Oss zou onder Plan B een belangrijke rol spelen als een development center dat Merck’s wereldwijde kli­nische studies ondersteunt en dat ook ondersteuning biedt aan de strategie van het bedrijf op het ge­bied van opkomende markten. Pluymen verwacht ook 475 van de 1030 onderzoeks- en ontwikkelba­nen in Oss te kunnen behouden. Tijdens een rechtszitting in Am­sterdam deed president-commissa­ris Brons er wat geringschattend over. "Het bevat geen onderzoeks­banen."

Van Straten wil voor ze verder commentaar geeft eerst precies de inhoud van het alternatieve plan kennen. "Dan kunnen we ook weer inhoudelijk met onze achter­ban praten. Wat onze medewer­kers belangrijk vinden dat we moe­ten doen." Ze denkt over enkele weken met een advies te kunnen komen.

Hoeveel mensen uiteindelijk hun baan behouden of verliezen bij Or­ganon in Oss is nog altijd niet dui­delijk. Het gegoochel met cijfers blijft maar doorgaan, aldus Van Straten.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1674 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!