Het gevoel van Organon

Nieuws

08-04-2011  699 onderzoekers baan kwijt

Het personeel van de onder­zoeksafdeling van MSD- Organon heeft gisteren te horen gekregen dat alle 699 functies per 1 juli ko­men te vervallen. Hoewel het doemscenario al een jaar over de afdeling lag, is de mededeling giste­ren toch hard aangekomen. Met dit besluit is een nieuwe fase ingeslagen in de uitvoering van het reorganisatieplan. In tegenstel­ling tot een jaar geleden verdwij­nen niet alle 1000 banen bij de af­deling onderzoek en ontwikkeling. Ruim 300 blijven behouden en gaan over in een nieuw op te rich­ten ontwikkelingscentrum. Daar komen uiteindelijk 382 mensen te werken. De mensen die hun baan verliezen krijgen een afvloeiingsre­geling volgens het Sociaal Plan, maar komen ook als eersten in aanmerking bij de invulling van de tientallen vacatures. De Ondernemingsraad is gister­middag door MSD- Organon be­stuurder Joep Pluijmen nader geïn­formeerd over het definitieve ein­de van het onderzoek naar nieuwe medicijnen in Oss en de oprich­ting van het Development Center. De Ondernemingsraad moet vóór 6 mei een advies uitbrengen.

Juli vorig jaar kopte het Brabants Dagblad: 'Amerikanen snijden hart uit Organon'. Op 1 juli van dit jaar zal dat geëffectureerd worden, ten­zij de Ondernemingsraad op­nieuw tegen de plannen van de di­rectie ingaat. Het feitelijke onder­zoek naar nieuwe medicijnen dat het bedrijf tot groei en bloei bracht, verdwijnt. Het verschil met een jaar geleden is de oprichting van een ontwikkelingscentrum in Oss (Plan B), waarmee 382 banen overeind gehouden kunnen wor­den. Tot het centrum behoort ook een klein team dat zich bezig blijft houden met de laatste fase van een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van vruchtbaarheid en anticonceptie en het klinisch onderzoek op dit gebied.

Merck heeft er verder voor geko­zen niet verder te gaan met al het andere onderzoek in Oss op het ge­bied van vrouwengezondheid. De huidige onderzoeksprogramma's gaat Merck, al dan niet met royalty­rechten, verkopen. Het past vol­gens hoogleraar en fusiedeskundi­ge Hans Schenk in de wijze waar­op Merck met Organon is omge­gaan sinds de overname van Sche­ring- Plough/Organon. Schenk on­dersteunde samen met drie men­sen van Rabobank International de Raad van Commissarissen en OR in de zoektocht naar een alter­natief voor sluiting. "Verzelfstandi­ging van Organon zou de voor­keur gehad hebben, maar Merck wilde niet de medicijnen, facilitei­ten en patenten afstaan omdat het geen steun wilde geven aan een nieuwe concurrent. In plaats daar­van wordt ervoor gekozen het be­drijf stukje bij stukje van de hand te doen." Over het afketsen van de verkoop aan Aspen kan Schenk geen ope­ning van zaken geven. Het zou voor Merck goedkoper zijn dan sluiting. "Ik kan wel zeggen dat wij een jaar hebben zitten rekenen en géén rekenfouten maken."

Het nieuwe ontwikkelingscen­trum uit Plan B had Merck aanvan­kelijk willen vestigingen in China of India. Dat het nu in Oss komt geeft volgens een woordvoerster van het bedrijf 'nieuwe kansen'. Het centrum gaat in opdracht van Merck op allerlei gebieden onder­zoek doen naar nieuwe toedie­ningsvormen voor bestaande me­dicijnen. Merck richt zich daarbij vooral op nieuwe opkomende markten in het Verre Oosten en Zuid-Amerika. Verder legt het zich toe op klinische studies, on­derzoek naar bijwerkingen en re­gistraties. Een van de mensen die mag blijven zei gisteren bij het huiswaarts keren: "De impasse is doorbroken. Het is mooi dat veel mensen hun werk behouden; ik val daar namelijk ook onder. Des­ondanks is de stemming op de af­deling gereserveerd. Ik vraag mij af of de mensen om wie het nu gaat, hier over een paar jaar nog steeds werken. We wachten het af."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1832 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!