Het gevoel van Organon

Nieuws

13-05-2011  Organon begraaft de strijdbijl

De Ondernemingsraad van MSD-Organon heeft gisteren on­der tal van voorwaarden inge­stemd met Plan B. Dat betekent dat de OR zich neer­legt bij het definitieve einde van het fundamentele onderzoek naar nieuwe medicijnen in Oss en het verlies van 500 onderzoeksbanen. De strijdbijl is begraven omdat Plan B het hoogst haalbare alterna­tief is voor sluiting van de hele af­deling onderzoek en ontwikkeling en met dit plan een kleine 400 ba­nen overeind blijven. Plan B, dat is ontwikkeld door de huidige directie van MSD- Orga­non, is een centrum dat zich bezig gaat houden met het ontwikkelen van nieuwe samenstellingen en toedieningsvormen van bestaande medicijnen. Dat gaat Oss vooral doen voor opkomende afzetmark­ten in landen als China, India en Zuid-Amerika.

Overigens meldde gisteren presi­dent- commissaris Paul Brons dat moederbedrijf Merckx aanvanke­lijk had ingezet op de totale slui­ting van Organon in Oss. Toen de Amerikanen erachter kwamen dat delen van de productiebedrijven vanwege hun hoogwaardige kwali­teit niet alleen kostbaar maar feite­lijk ook onmisbaar waren, werd to­tale sluiting omgezet in gedeeltelij­ke sluiting. Tijdens een bijeenkomst met per­soneel en burgemeester op het ge­meentehuis blikte hij kort terug op de afgelopen periode. "Eigen­lijk is er twee keer betaald voor Or­ganon. Vier jaar geleden legde Sche­ring- Plough 11 miljard in contac­ten op tafel. Maar omdat Akzo als verkopende partij geen enkele waarborg voor continuïteit had af­gedwongen of vastgelegd moet Or­ganon zelf nog eens de overname betalen met verlies van 10.000 ba­nen wereldwijd. De derde afreke­ning kwam vorig jaar van Merck." Brons vindt het nog altijd onbegrij­pelijk dat de verkoop aan partij X (het Zuid-Afrikaanse Aspen) van Merck niet door mocht gaan. Het in Oss ontwikkelde alternatief B lijkt zijns inziens wel enige gelijk­waardigheid met verkoop in zich te hebben. "Met het advies, zoals geformu­leerd door de OR, kan de Raad van Commissarissen instemmen omdat het betekent dat Organon Oss een unieke positie in Neder­land behoudt." Naast het ontwik­kelcentrum blijft Oss voor Merck een belangrijke productielocatie voor pillen en tabletten en medici­nale grondstoffen met in totaal nog altijd een kleine 3000 van de 4500 banen.

Het advies van de OR omvat veer­tien pagina's en is omgeven met tal van voorwaarden. De belang­rijkste is de ontwikkeling van een Life Science Centrum in Oss waar jonge onderzoekers en kleine bio­technologiebedrijven tot wasdom kunnen komen met gebruikma­king van de al aanwezige facilitei­ten. Moederbedrijf Merck heeft toegezegd gebouwen en (dure) ap­paratuur daarvoor ter beschikking te stellen. De directie van MSD- Or­ganon heeft zich gistermiddag ge­bogen over het OR-advies. Samen met de eigen reactie daarop gaat het naar de RvC. Volgens plan ko­men de drie partijen vandaag geza­menlijk met een standpunt naar buiten.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1825 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!