Het gevoel van Organon

Nieuws

14-05-2011  MSD-Organon kijkt weer naar toekomst

De kogel is bij MSD-Orga­non definitief door de kerk. Giste­ren hebben Ondernemingsraad (OR), Raad van Commissarissen (RvC) en de directie in een geza­menlijke verklaring steun toege­zegd aan een nieuwe toekomst voor Oss. De onderzoeksafdeling gaat dicht. De strijd tegen dat be­sluit hebben personeel, vakbon­den, OR en RvC niet kunnen win­nen. Wat ze wel hebben binnenge­haald is een halvering van het oor­spronkelijke banenverlies. Dat ver­taalt zich per 1 juli in de oprich­ting van Plan B: het Development Center Oss (DCO), dat werk gaat bieden aan een kleine 400 men­sen. Het centrum moet tevens gaan fungeren als een 'anker' voor het nog op te richten Life Sciences Park Oss (LSP). Nog eens 100 on­derzoekers worden overgeheveld naar de productie-afdeling. Feitelijk zijn er bij de onderzoeks­afdeling nu 697 mensen bovental­lig verklaard. Daarvan kunnen er 150 overstappen naar het DCO, waar evenzoveel vacatures nog in­gevuld moeten worden. Andere medewerkers van het DCO doen soortgelijk werk nu al bij MSD-Or­ganon en kunnen meteen de over­stap maken. Vanaf maandag zijn er persoonlijke gesprekken met al­le mensen waarin duidelijk wordt of er al dan niet een plaats voor ze is in het DCO. Als dat niet het ge­val is, kunnen betrokkenen ge­bruik maken van een afvloeiingsre­geling volgens het Sociaal Plan. Vol­gens waarnemend voorzitter van de OR, Iris van Dinther, krijgen ook de onderzoekers die in het Li­fe Sciences Park voor zichzelf wil­len beginnen, een uitkering vol­gens het Sociaal Plan.

Alle partijen blijven het 'zeer pijn­lijk' vinden dat er toch nog 500 ba­nen verdwijnen en dat het onder­zoek binnen MSD Nederland ge­heel verdwijnt. Het DCO gaat zich vooral bezig houden met het door­ontwikkelen van bestaande medi­cijnen in andere toedieningsvor­men voor opkomende markten in met name het Verre Oosten. Mer­ck komt met de realisering hier­van in Oss terug op een eerder voornemen om een dergelijk cen­trum in India of China op te zet­ten. Volgens MSD-Organon woordvoerster Monique Mols ver­werft Oss hiermee een strategi­sche plek binnen de onderzoek­en ontwikkelingsorganisatie van moederbedrijf Merck. Alle partijenstellen met nadruk dat het 'nieu­we Organon' de ankerpartner moet zijn voor een op te richten Life Sciences Park op het Orga­non-terrein.

De combinatie van de twee wordt gezien als 'een uniek perspectief voor werkgelegenheid en behoud van farmaceutische kennis en innovatiekracht in Ne­derland'. De Taskforce die zich daarmee bezig houdt heeft recente­lijk een nieuwe oproep gedaan aan belangstellenden om zich te mel­den. Om ervoor te zorgen dat het LSP ook daadwerkelijk gebruik kan gaan maken van apparatuur en gebouwen, zal er vanaf 1 juli een 'warme sanering' plaatsvin­den. Dat houdt in dat een speciaal team ervoor gaat zorgen dat alle leegkomende gebouwen en labora­toria opstartgereed blijven tot 1 ja­nuari 2012. Nu het besluit voor het BCO definitief is kan precies in kaart worden gebracht welke ge­bouwen en apparatuur beschik­baar komt voor het LSP.

Intussen loopt bij de productie-af­delingen nog de aangekondigde af­slanking. Van de 4500 mensen die een jaar geleden bij MSD-Orga­non werkten zijn er straks een klei­ne 3000 over. Bij MSD Nederland werken ook nog 900 mensen in Haarlem en het uit de Organon­stal afkomstige dierengeneesmid­delenbedrijf Intervet in Boxmeer valt met zo'n 1700 medewerkers ook onder moederbedrijf Merck.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1995 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!