Het gevoel van Organon

Nieuws

28-06-2011  Maakindustrie bewierookt

De Brabants Zeeuw­se Werkgeversverniging (BZW) had gisteren stiekem gehoopt nog wat douceurtjes te krijgen van mi­nister Maxime Verhagen van Eco­nomische Zaken. Maar verder dan de toezegging dat ook het kabinet over de brug komt met geld om zo het Life Sciences Park in Oss van de grond te trekken, ging Verha­gen niet. BZW-voorzitter Peter Swinkels hield de minister nog eens voor hoe onderbedeeld Brabant is bij de verdeling van overheidsgelden. "Brabant en Zeeland zijn de trek­paarden van de Nederlandse eco­nomie, maar van het overheids­geld gaat 1900 euro per inwoner naar de Randstad en maar 1200 eu­ro naar Brabant. Wij worden in Brabant en Zeeland ondergewaar­deerd." Verhagen verblikte of ver­door blauwde niet.

Aan de hand van een paar stellin­gen lieten werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes en Verhagen, on­der leiding van debatleider Jeroen Smit (schrijver van het boek De Prooi) hun licht schijnen over de Nederlandse economie en de stap­pen die moeten worden gezet om nu maar ook nog in 2020 in de we­reldtop te kunnen blijven mee­draaien in een wereld die steeds concurrerender wordt.

Duidelijk werd dat de maakindus­trie een revival doormaakt in Ne­derland. "Het vorige kabinet noem­de Nederland een postindustriële natie, maar de industrie bepaalt de welvaart. Elke euro in de maakin­dustrie levert 1,40 euro in andere sectoren op", aldus Swinkels. Maar hoe krijg je de jeugd geïnte­resseerd voor een baan in de tech­niek. Wientjes constateerde dat er in 2014 een tekort van 63.000 men­sen in de technische beroepen. Verhagen: "Het bedrijfsleven moet het onderwijs helpen, gaan inwo­nen bij het onderwijs. En het on­derwijs zal scherpe keuzes moeten maken. Als er opgeleid wordt waar­aan behoefte is, zou het bedrijfsle­ven bij voorbeeld een premie van 5000 tot 10.000 euro aan de ken­nisinstelling kunnen geven."

Voorzitter Paul Rüpp van het Col­lege van Bestuur van Avans Hoge­school was verbaasd over de op­merking van Verhagen. "Wij bie­den bij Avans op aandringen van het bedrijfsleven een opleiding maintenance (onderhoudsmana­ger) aan, maar we hebben slechts acht aanmeldingen voor de oplei­ding daar waar we er 150 tot 200 nodig hebben." Hij verweet Wientjes en Verhagen 'een blinde vlek' te hebben voor het HBO. "Er gebeuren prachtige dingen samen met het bedrijfsle­ven, maar het HBO komt in het ge­heel niet in hun verhaal voor. Ze zien de parels niet die onder hun ogen liggen te blinken."

Verhagen roemde het vestigingskli­maat voor buitenlandse bedrijven. "Nederland staat in de top-5 van buitenlandse investeerders. Mooi voorbeeld is het nieuwe onder­zoekscentrum van Heinz in Nijme­gen. Dat levert op termijn 300 hoogwaardige banen op. En er ko­men nog meer grote buitenlandse bedrijven aan." Maar er moet voor worden ge­waakt dat het vestigingsklimaat niet achteruit kachelt. "Het is van de gekke dat dat er mensen zijn in dit land die kunst een linkse hob­by vinden. Het zijn de haarvaten van de samenleving, goed voor het vestigingsklimaat", fulmineer­de Swinkels tegen de bezuinigin­gen op de kunst. Verhagen hield wijselijk zijn mond.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Kees Bechtold
Dit bericht is 1663 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!