Het gevoel van Organon

Nieuws

29-06-2011  Ontwikkelcentrum Organon's uitdaging

Na dertien jaar intensief bezig geweest te zijn met de ontwikkeling van medicijnen voor vrouwen, stort Mirjam Mol- Arts (50) zich vanaf 1 juli op het nieu­we Development Center (DC) bij MSD-Organon. Zij gaat de nieuwe club van bijna vierhonderd men­sen leiden. Hun opdracht is tweele­dig: het ontwikkelen van nieuwe toedieningsvormen voor bestaan­de medicijnen en het begeleiden van grote klinische studies voor nieuwe producten uit de pijplijn van moederconcern Merck.

Het fundamenteel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen houdt in Oss op te bestaan. Althans bij MSD, want het is goed mogelijk dat er op de campus in het nog op te richten Life Sciences Park kleine farmaceutische bedrijven komen die zich juist wel met fundamen­teel onderzoek naar nieuwe medi­cijnen bezighouden. Het is im­mers de bedoeling dat op dit park onderzoekers die bij MSD hun baan zijn kwijtgeraakt voor zich­zelf kunnen beginnen. Of dit park er komt is nog niet helemaal zeker. De omvang ervan en de mate waarin dit zijn beslag zal krijgen zal komende weken en maanden pas goed duidelijk worden. Nu van de R(research) en D (develop­ment) alleen de D overblijft en ook de focus op vrouwengenees­kunde verdwijnt, zal MSD Oss zich op een breder terrein gaan manifesteren. Als voorbeelden noemt Mirjam Mol suikerziekte, hart- en vaatziekten en infectie­ziekten. Per jaar wordt het DC in Oss geacht zo'n drie tot vier nieu­we medicijntoepassingen te ont­wikkelen voor opkomende landen als China, India en Rusland. Lan­den waar achterstand is in de be­schikbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen. Te denken valt aan het combineren van vitami­nen en kalk met een medicijn te­gen botontkalking of de combina­tie van anticonceptie, vitaminen en/of foliumzuur in één vorm.

MSD-Organon heeft volgens Mir­jam Mol bewezen excellente tech­nieken en de juiste expertise in huis te hebben om dit nieuwe ont­wikkelcentrum tot een succes te maken. Het gaat dan om technie­ken als smelttabletten of onder­huidse staafjes en flexibele vagina­le ringen die over langere tijd een­zelfde hoeveelheid medicinale stof afgeven. Dat Mirjam Mol de leiding heeft gekregen over het DC Oss is bin­nen het bedrijf niet verrassend. Ze reist al jaren maandelijks op en neer naar Amerika en heeft er een goed netwerk opgebouwd. Boven­dien stond ze aan de basis van het DC. "Toen de mogelijke overname niet doorging en we hoorden dat het fundamentele onderzoek naar women's health zou stoppen, ben ik met directeur Joep Pluymen en een aantal collega's op zoek ge­gaan naar alternatieven. Ons ster­ke punt is immers dat we een lo­pende organisatie zijn met heel veel expertise en technologieën die het concern nergens anders heeft. We hebben bovendien laten zien dat we complexe samenvoe­gingen aankunnen en daar op een slimme manier mee omgaan. Waarom zou je dan kiezen voor een nieuw centrum in India of China dat nog helemaal van de grond af opgebouwd had moeten worden zoals aanvankelijk de be­doeling was?"

Toch was het niet eenvoudig de Amerikanen te over­tuigen, zegt ze. "Maar het is ge­lukt, mede dankzij de medewer­king van de directie hier, de colle­ga's in Amerika en ons imago. We hebben laten zien waartoe we in staat zijn, zelfs onder de moeilijke omstandigheden van de laatste ja­ren. En daar ben ik trots op." Ze beschouwt het DC Oss als een 'he­le uitdaging' en ze hoopt ermee weer iets van de trots van Orga­non in MSD terug te krijgen. "Ik wil proberen in een leuke sfeer mensen enthousiast te maken en een eigen identiteit te creëren."

Het DC Oss, dat aanvankelijk naar buiten werd gebracht als 'Plan B', zal ook de registratie gaan doen van medicijnen voor Europa en op­komende landen. Het centrum gaat op 1 juli van start, direct na de sluiting van de onderzoeksafdeling en het ontslag van ongeveer vijf­honderd onderzoekers. De offi­ciële opening is op 7 juli.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1837 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!