Het gevoel van Organon

Nieuws

02-07-2011  140 miljoen euro in Osse economie

Op 1 juli kreeg Minister Verhagen een rondlei­ding door ingepakte labs van MSD nadat ruim 500 onderzoekers boventallig waren verklaard.Naast hem wethouder Jan van Loon.
Minister Verhagen in lab
Fotograaf: Peter van Huijkelom
Bron: Brabants Dagblad
Een injectie van 140 miljoen euro voor de Osse economie. Dat is de optelsom van investeringen in het Life Sciences Park (LSP) bij MSD/Organon zoals die gisteren werden gepresenteerd. Bovenop de tachtig miljoen euro voor het oprichten van de campus komt er een investeringsfonds van in eer­ste instantie veertig miljoen euro, dat later nog eens met twintig mil­joen extra wordt gevoed.

De Brabantse Ontwikkelings Maat­schappij (BOM) gaat zorgen voor voeding van het fonds. Volgens di­recteur Jan Pelle hebben de overhe­den al twintig miljoen toegezegd. "Voor de rest ga ik privaat geld re­gelen." Pelle zegt al gesprekken te hebben gevoerd met banken en in­vesteringsmaatschappijen. Ook hoopt hij later nog aanspraak te kunnen maken op de 500 mil­joen euro die het rijk beschikbaar heeft voor innovatie in zes topsec­toren. Life Sciences hoort daartoe. Minister Maxime Verhagen (Eco­nomische Zaken en Innovatie) ver­klaarde dat hij het LSP in Oss be­langrijk acht voor het behouden van innovatiekracht en creatieve kennis. "Oss moet het centrum van medische innovatie in Neder­land en West- Europa worden."

Naast enkele miljoenen euro's voor de start van de campus, zeg­de Verhagen de komst van een ambtenaar naar het LSP toe. "De­ze accountmanager moet ervoor gaan zorgen dat de startende on­dernemers van zo veel mogelijk be­staande regelingen gebruik kun­nen gaan maken." De bewinds­man heeft het dan over allerlei sub­sidiepotjes en fiscale regelingen voor innovatieve bedrijven.

Het Life Sciences Park is net als het opgerichte Development Cen­ter (400 arbeidsplaatsen) het ant­woord op de reorganisatie van de afdeling onderzoek en ontwikke­ling die MSD/Organon vorig jaar trof. Alle 1100 Osse onderzoeksba­nen werden op 8 juli 2010 door moedermaatschappij Merck in Amerika geschrapt. In eerste in­stantie komt er op het LSP werk voor 250 tot 300 mensen terug, is de verwachting.

De nieuwe ontwikkelingen op het terrrein van MSD/Organon in Oss volgen elkaar snel op. Gis­teren ging het Development Center (400 mensen) van start en kwam tevens het groene licht voor de oprichting van een bijzonder Life Sciences Park.

Twintig van de 89 ingedien­de plannen voor het Life Sciences Park (LSP) in Oss zijn levensvat­baar beoordeeld door een Task­force en een commissie van Wijze Mannen. Met de twintig initiatie­ven zijn 250 tot 300 arbeidsplaat­sen gemoeid. Onder de onderne­mingen is een aantal forse bedrij­ven, maar het overgrote deel telt vijf tot tien werknemers of is be­perkt tot één onderzoeker. Voor het Life Sciences Park is voor­alsnog 80 miljoen euro beschik­baar. Dat is gisteren bekend ge­maakt bij de ondertekening van de intentieverklaring. De helft komt van het Amerikaanse bedrijf Merck, de andere veertig miljoen moeten de gezamenlijke overhe­den bijeenbrengen. Minister Maxi­me Verhagen stelde dat zijn minis­terie enkele miljoenen inbrengt. De gemeente Oss stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar. Het grootste deel komt van de provincie, maar volgens gedeputeerde Bert Pauli heeft ook Gelderland aangegeven te willen deelnemen in het LSP. Deze campus op het terrein van MSD/Organon is een open innova­tiecentrum waar ondernemingen onderzoek verrichten op het ge­bied van gezondheid, farma en welzijn.

Vorig jaar heerste er bij de aankon­diging van dit initiatief nog grote scepsis rond de vraag of Oss als ves­tigingsplaats wel geschikt zou zijn. Die scepsis is nu omgeslagen in groot enthousiasme. Enkele univer­siteiten en de bestaande Life Scien­ces Parken van Leiden en Nijme­gen hebben interesse om samen te werken en twee ministeries zijn bereid geld te steken in de Osse campus. De Brabantse Ontwikkelings Maat­schappij (BOM) gaat zorgen dat het LSP een succes wordt, stelt di­recteur Jan Pelle. Daarvoor heeft hij vijf actiepunten benoemd. Het oprichten van een investerings­fonds behoort daartoe, net als het oprichten van een BV die het park­management regelt. Daarnaast re­gelt de BOM de contacten tussen de bedrijven op het LSP en kennis­instituten in binnen- en buiten­land. Het streven is om het Life Sciences Park op 1 januari 2012 van start te laten gaan. "Op deze loca­tie met al ruim tachtig jaar farma­ceutische innovatie is vandaag het nieuwe Developmentcenter van MSD van start gegaan en daar komt nu het LSP bij", zei Hans Kortlever, die namens het bedrijf de Taskforce heeft voorgezeten. "De nieuwe toekomst voor Oss is vandaag begonnen."

Andere uitspraken:
"Nederland heeft behoef­te aan ondernemerschap, hier in Oss gaan we dit laten zien."
Jan Pelle, BOM

"Veel mensen zullen het nog niet willen inzien, maar het LSP is veel be­ter dan wanneer het oude Organon was blij­ven bestaan."
Hugo Hurts, directeur ministerie VWS

"Een jaar geleden had ik de twijfelachtige eer de sluiting van de R&D-af­deling te moeten aankon­digen, nu mag ik de toe­komst aankondigen."
Hans Kortlever, directeur MSD

"We gaan voor het LSP in Oss een partnerschap regelen met het China Medical City, waar 200 bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen zitten."
Gedeputeerde Bert Pauli

"De traditie van Oss is dat de stad sterker uit el­ke crisis is gekomen. Dit plan past goed in de eco­nomische transitie van Oss dat we meer kleine bedrijven gaan steunen."
Wethouder Jan van Loon


bron:  Minister in lab.jpg | Auteur: Anita de Haas en Henk Snijders
Dit bericht is 2398 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!