Het gevoel van Organon

Nieuws

09-07-2011  Campus kan spil innovatie zijn

Een bloeiend Life Sciences Park (LSP), waar veel inno­vatief onderzoek plaats­heeft en zeker zo'n vier­honderd mensen werk hebben ge­vonden. "Die omvang zou mij echt niet verbazen", stelt professor doctor Douwe Breimer als hij des­gevraagd een beeld van het LSP in 2017 schetst. Maar aan zijn positieve visie kleeft wel een harde voorwaarde: "Merck moet zich blijvend aan de locatie Oss en het Life Sciences Park verbinden, anders ontstaat er een spooksituatie met erg veel lege gebouwen waar nog een verdwaal­de onderzoeker rondloopt."

Gezien de contacten die hij tot nog toe met Merck heeft gehad en ook het geld dat het bedrijf in de campus steekt (40 miljoen euro ­HS) denkt hij dat het doemscena­rio uitblijft. "Het LSP zal beklij­ven", voorziet Breimer. En de door sommigen opgeworpen potentiële handicap dat er geen kennisinstel­lingen in de directe omgeving zijn, wuift hij eveneens weg. De univer­siteiten van Nijmegen, Eindhoven en ook Tilburg zijn dichtbij. "Oss ligt prachtig in het middelpunt." Breimer, voorzitter van de commis­sie die de haalbaarheid toetste van de ingediende plannen voor het Li­fe Sciences Park, schetst zijn visie op een terras van een Nijmeegs ho­tel. Op de Radbouduniversiteit is de geboren Fries met collega we­tenschappers een paar dagen te gast. Breimer was de uitgelezen commissievoorzitter. Zijn curricu­lum vitae (cv) telt maar liefst twee kantjes A4 met indrukwekkende functies. Hij heeft gezien zijn loop­baan niet alleen wetenschappelijk expertise op farmaceutisch vakge­bied, maar is - om een voorbeeld op een geheel ander terrein te noe­men - bestuurder bij het Life Scien­ces Partners in Amsterdam, een be­langrijk Europees bedrijf dat met durfkapitaal investeert in nieuwe bedrijven. "In acht jaar tijd heb ik behoorlijk wat inzicht gekregen in ondernemerschap", stelt Breimer. Bovendien was hij van 2001 tot 2007 rector magnificus van de Leid­se universiteit.

89 ideeën passeerden het bureau van de commissie Breimer. Twaalf kregen het keurmerk op korte ter­mijn al levensvatbaar te zijn en vijf tot acht zijn op langere ter­mijn misschien levensvatbaar. Wat volgens Breimer niet wil zeggen dat die andere 69 geen kans van slagen hebben. "Maar de informa­tie die wij aangeleverd kregen, was op dat moment onvoldoende om ze als positief te bestempelen." Breimer stelt dat die namen met opzet niet bekend gemaakt zijn om de initiatieven niet op voor­hand te verstoren. Breimer zegt dat zijn commissie niet met de indieners van de plan­nen persoonlijk heeft gesproken. Dat heeft het bureau Roland Ber­ger Strategy Consultants gedaan.

Breimer en zijn mensen kregen de benodigde informatie. Op basis daarvan is ingeschat of er sprake was van een overtuigende busi­nesscase en van voldoende onder­nemersgeest. "Want voor een groot bedrijf werken, houdt niet automatisch in dat je ook onderne­mer bent. De wetenschappelijke expertise kan indrukwekkend zijn, maar kun je daar ook een bedrijf mee leiden?" Het merendeel van de plannen die door Breimer zijn getoetst, zijn van mensen die bij MSD-Organon in Oss hun kennis hebben opge­daan. Hij onderscheidt de initiatie­ven in verschillende categorieën. "Aan de ene kant bedrijven die een innovatief product willen ont­wikkelen waarbij octrooien een rol spelen en pas na lange tijd reve­nuen optreden en bedrijven die ex­pertise ten dienst stellen van ande­re organisaties." Dat kan op gebied van productie, formuleringen, screening of dierexperimenten zijn. Op al deze terreinen staan er in de ogen van Breimer in Oss en Schaijk prachtige faciliteiten. "Die kun je echt goed vermarkten."

De 140 miljoen euro die beschik­baar komt om de Osse campus tot bloei te laten komen, noemt Brei­mer indrukwekkend. "Zeker de bij­drage die de gemeente Oss er in steekt (3,5 miljoen euro)", aldus Breimer. Hoeveel geld er precies nodig is voor de bedrijven, weet hij niet. Er zijn initiatiefnemers die in termen van hele grote bedra­gen spreken. "Zij moeten soms eens meer met beide benen op de grond komen te staan." Zelf is hij wel zo'n type ondanks dat er een astroïde naar hem is genoemd: de 10980 Breimer. Zonder de naam te noemen, doelt Breimer op oud-Organononder­zoeker Herjan Coelingh Bennink als hij spreekt over de man die hij iets te hard van stapel vindt lopen. Hij wil zijn bedrijf Pantarhei van Zeist naar Oss verplaatsen en uit­breiden van enkele medewerkers naar 200 tot 250 onderzoekers, wat op zichzelf wel een heel goede zaak zou zijn.

Het Osse Life Sciences Park moet in de ogen van Breimer natuurlijk aansluiting zoeken bij al bestaande parken in Nederland. Hij wijst dan onder meer op Leiden en Amster­dam maar ook op Twente en Lim­burg. "Het is in het belang van Ne­derland dat dit type onderzoek hier gedaan blijft worden. Dan moet je afspraken maken om ex­pertise te delen en van elkaar te le­ren." De campussen moeten el­kaar de bal gunnen. "Soms is het beter als iets in Oss wordt ontwik­keld, een andere keer in Leiden of elders." Ook ziet hij een blijvende rol voor de overheid weggelegd. "Het rijk moet innovatie stimuleren. Een proactieve rol spelen, resultaten van onderzoeken in proeftuinen la­ten uitproberen en bij succes hier en elders implementeren." De ge­zondheidszorg is volgens Breimer gebaat bij experimenten die ook besparingen kunnen opleveren. "En als het in eigen land werkt, dan heb je een mooi exportpro­duct."

Terug naar het Life Sciences Park in Oss. Het werk van de com­missie zit erop. Een rol voor zich­zelf ziet Breimer er niet wegge­legd. Hij is al betrokken bij gelijk­soortige initiatieven, ook in zijn ge­boorteprovincie Friesland met het opzetten van een University Cam­pus. Wel blijft hij Oss met interes­se volgen. Of over vijf jaar de 20 nu geselecteerde initiatieven nog actief zijn, is onzeker. "Wij geven geen garantie voor continuïteit en een campus kenmerkt zich door­gaans door flexibiliteit. Bedrijven kunnen groeien, maar er verdwij­nen ook ondernemingen en er ont­staan nieuwe." Breimer ontkomt niet aan de Cruijfferiaanse uitspraak als hij de realiteit schetst. "Elk nadeel - de sluiting van de onderzoeksafdeling - heeft zijn voordeel - de start van het Life Sciences Park."


bron:  Brabant Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2843 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!