Het gevoel van Organon

Nieuws

20-09-2011  Maand van de waarheid Osse campus

September is de maand van de waarheid voor het Life Sciences Park (LSP), de Osse campus bij het terrein van MSD-Organon aan de Molenstraat. Achter de schermen wordt volop en hard gewerkt, mel­den alle partijen die erbij betrok­ken zijn. Maar mededelingen wil­len ze nauwelijks doen. Ze werken onder meer hard aan de splitsingsaktes van het onroe­rend goed, de benoeming van een manager voor het Life Sciences Park en het opzetten van het fonds dat de toegezegde gelden gaat beheren. De campus is het antwoord op de ontslagen bij de researchafdeling van MSD-Organon. Nog voordat de reorganisatie op 8 juli 2010 be­kend werd gemaakt, werd er tus­sen het Amerikaanse bedrijf en de Nederlandse overheid (Rijk, pro­vincie en gemeente Oss) al gepraat over het opzetten van een Life Sciences Park. Het park zou een broedplaats moeten worden voor onderzoekers in kleine en grotere eigen bedrijven op farmaceutisch gebied. Maar ook aan de gezond­heidszorg gerelateerde bedrijven zouden een plek op de campus, die op 1 januari 2012 van start moet gaan, kunnen krijgen.

Zo is er contact gelegd met het Os­se bedrijf Fysicon van directeur-ei­genaar Bert Elberse. Hij heeft in principe wel belangstelling, maar stelt wel enkele voorwaarden. Fysi­con is actief in onderzoek en ont­wikkeling van geavanceerde medi­sche applicaties, zowel in soft- als hardware. Vijftien jaar geleden richtte Elberse het bedrijf op, hij zegt nu toe te zijn aan een ander pand. "Hier hebben we ruimtege­brek. Het wordt het Life Sciences Park, een andere plek in Oss of misschien wel Uden." Op vrijdag 1 juli kreeg het Life Sciences Park groen licht. MSD en de betrokken instanties tekenden een ondersteuningsverklaring. Ook werd die dag bekend dat 140 miljoen euro is toegezegd voor de ontwikkeling van het LSP. Veertig miljoen euro komt van het Ameri­kaanse moederconcern Merck. Ne­derlandse overheden dragen de overige middelen bij, waarvan de provincie Brabant de grootste hap voor haar rekening neemt.

Tijdens de presentatie kwam naar voren dat er 89 businessplannen zijn binnengekomen van onderne­mers en onderzoekers die aan de slag willen op het Life Sciences Park. Daarmee zouden 250 tot 300 arbeidsplaatsen zijn gemoeid. Twintig ingediende plannen wa­ren volgens een toetsingscommis­sie direct of op korte termijn le­vensvatbaar. Onder de ingediende plannen zat ook een initiatief van oud-hoofd van de afdeling onderzoek en ont­wikkeling van MSD-Organon Ton Rijnders. Hij lichtte zaterdag zijn plannen toe in het Financieele Dagblad. Zoals al eerder het Bra­bants Dagblad schreef, ziet hij een mogelijkheid om een groot deel van het onderzoek van het con­cern overeind te houden. Rijnders heeft het dan overWomen’s Health en hormoonhuishouding. Rijnders zou samen met enkele voormalige Organon-managers willen investeren in een nieuw be­drijf. Hij verklaarde op zoek te zijn naar 30 miljoen euro. Ook een van zijn voorgangers bij Organon, Herjan Coelingh Ben­nink zit al enige tijd op dit spoor. Al eerder richtte hij het bedrijf Panterhei op. Daar werken nu nog een handjevol medewerkers, maar Coelingh Bennink wil zijn bedrijf overhevelen naar Oss en op het Li­fe Sciences Park met patenten van het voormalige Organon een be­drijf oprichten met 200 tot 250 me­dewerkers. Ook voelt hij voor een samenwerking met Rijnders.

Binnen de Taskforce, de werk­groep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de campus, zijn de rollen inmiddels anders ver­deeld. "Wij als gemeente Oss krij­gen een steeds grotere rol", liet wethouder Jan van Loon (Econo­mische Zaken) zich ontvallen. Oss krijgt de taak van vastgoedbeheer­der toebedeeld. Het is best een complexe aangelegenheid. De cam­pus staat namelijk los van de activi­teiten van MSD-Organon, die ach­terblijven in Oss. Zo is er het Deve­lopment Center waar ook laborato­riumonderzoek plaats heeft. De in­frastructuur van het complex moet daarom duidelijk zijn, zodat medewerkers van het LSP niet in de gebouwen van MSD binnen kunnen en omgekeerd.

De Brabantse Ontwikkelings Maat­schappij (BOM) richt zich in het proces voornamelijk op fondsen­werving. Voor de start van het LSP komt 20 miljoen euro beschikbaar en voor de verdere ontwikkeling wil de BOM nogmaals zo’n bedrag op tafel krijgen. Het geld is om de start van de nieuwe bedrijven vlot te laten verlopen. Bij farmaceu­tische ontwikkelingen is het name­lijk moeilijk om de eerste jaren een rendement te draaien.

Elberse van Fysicon hoopt dat er een goede plek voor hem beschik­baar komt op de campus. Hij wil een herkenbaar onderkomen heb­ben om zijn klanten van over de hele wereld te ontvangen. Maar mogelijk nog belangrijker is de di­gitale infrastructuur. Elberse zegt voor zijn producten een zeer snel­le internetverbinding nodig te heb­ben. Omdat Oss die nu ook al niet kan leveren, heeft Fysicon een ves­tiging in Den Bosch. Die wil hij graag integreren in zijn nieuwe pand.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2162 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!