Het gevoel van Organon

Nieuws

04-10-2011  Medewerkers MSD pakken in wereld moedersterfte aan

Hij noemt het te gek dat er jaar­lijks 350.000 vrouwen tijdens een bevalling of zwangerschap overlij­den terwijl het in principe ver­mijdbaar is. Henk-Jan Out uit Oss gaat de strijd aan om de moeder-s­terfte in de wereld terug te drin­gen, met name in de Derde We­reld. Hij doet dit als medewerker van MSD, waar hij samen met col­lega Marianne Valk-Cortenraad voor het project is gevraagd. Beiden hebben een opleiding als arts als achtergrond. Valk kwam in 1991 bij het toenmalige Organon te werken, Out een jaar later. Ze heb­ben samen op de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling in Oss ge­werkt, onder meer aan klinische studies. Beiden zijn ze zeer in hun nopjes dat ze dit project mogen op­pakken. "Absoluut fascinerend", stelt Valk. "En we hebben natuur­lijk in Oss een verleden als het gaat over gezondheidszorg voor vrouwen."

Moederbedrijf MSD heeft een half miljard dollar (370 miljoen euro) toegezegd om het vijfde millen­niumdoel van de Verenigde Naties (VN) te halen: de moedersterfte voor 2015 met 75 procent verlagen. Eigenlijk wil het Amerikaanse be­drijf op lange termijn een situatie creëren waarin geen enkele vrouw hoeft te sterven als gevolg van complicaties tijden de zwanger­schap of bevalling. Binnen het be­drijf zijn vijf medewerkers vrij ge­maakt om dit doel te bereiken. In Oss zijn dat Out en Valk. Ze besef­fen dat de ambitie hoog is. "Maar het is toch mooi dat een bedrijf als MSD zich op deze manier inzet." MSD deed de toezegging onlangs tijdens een bijeenkomst van de VN. Het was volgens Out echt no­dig dat een commerciële partner zich aansloot bij de VN, want 2015 nadert snel en het vijfde millen­niumdoel leek onhaalbaar. "Daar­om is het mooi dat wij onze exper­tise en kennis nu kunnen aanwen­den. Zeker omdat Organon groot is geworden inWomen's Health. Het hoort bij ons."

De opdracht van de twee Osse on­derzoekers is om drie oplossingen aan te bevelen om de moedersterf­te terug te dringen. Out somt de drie belangrijkste aandachtsgebie­den op: "Gezinsplanning, bestrij­den van bloedingen bij bevallin­gen en tegengaan van zwanger­schapsvergiftigingen." Deze laatste twee zorgen voor meer dan vijftig procent van de moedersterfte. De Ossenaren moeten kijken wel­ke technologieën bruikbaar zijn. "Het kan bijvoorbeeld zijn het be­schikbaar stellen van een mobiele telefoon in afgelegen gebieden, zo­dat hulp en ondersteuning ingeroe­pen kan worden. Maar ook het ver­tonen van voorlichtingsfilms kan een hulpmiddel zijn."

Marianne Valk zegt dat het speel­veld van het Osse duo in samen­werking met de drie andere MSD-medewerkers heel uitge­breid is. "We moeten onderzoeken of er überhaupt technologieën zijn, dat zijn hulpmiddelen tot en met medicijnen." Tijdens een bij­eenkomst van de VN, waarbij MSD-topman Ken Frazier het plan aankondigde, stelde secreta­ris-generaal Ban Ki-moon dat er vaak met enige achterdocht wordt gekeken naar bedrijven die zich richten op mondiale ontwikke­ling. "Maar zij spelen een centrale rol bij het verbeteren van de over­levingskansen van vrouwen en kin­deren. Samenwerkingsverbanden als deze laten zien wat een nauwe­re samenwerking tussen de VN, re­geringen en de privésector kan be­werkstelligen", aldus de VN-baas.

Out en Valk hebben een kantoor in Oss gekregen. "Maar we zullen hier het komend jaar weinig zit­ten", zeggen ze. Out is net terug uit Genève, waar hij bij de Wereld­gezondheidsorganisatie WHO een vergadering heeft gehad met ex­perts van zogenoemde NGO's (niet- gouvernementele organisa­ties). Wanneer hun werk geslaagd is, daar moeten ze even over na­denken. "Als we in één jaar tijd de oplossingen voor de drie proble­men kunnen adviseren", ant­woordt Out. "En we hopen dat het duurzame oplossingen zijn. Als MSD zich uit het project terug­trekt, dan moet het niet ophou­den."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2046 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!