Het gevoel van Organon

Nieuws

03-03-2012  Onderzoek naar medicijnen hervat in Oss

Nog nergens is een uithangbord of verwijsbord naar het Oss Li­fe Sciences Park te zien. Het is nog redelijk leeg in de gangen van de campus. Alle overgedragen labora­toriumapparaten staan helemaal schoonge­maakt en verzegeld te wachten op de nieu­we gebruikers. Toch is er enige activiteit waar te nemen.De eerste bedrijven zijn zich aan het instal­leren in de afgestoten gebouwen van MSD-Organon in Oss. Veelal medewer­kers die in de loop van vorig jaar op straat kwamen na een grootscheepse reorganisa­tie van het Amerikaanse moederbedrijf Merck. Met een nieuw pasje mogen ze weer door de toegangspoorten. Maar nu zijn ze ondernemer, hebben een eigen be­drijf opgericht en vestigen zich op het Oss Life Sciences Park (OLSP). Opmerkelijk is dat sommigen precies verder gaan met het onderzoek waarmee ze ook als werknemer van het groot farmaceutische bedrijf bezig waren.

Wanneer is het Life Sciences Park ge­slaagd?

OLSP-directeur Alie Tigchelhoff moet er even over nadenken. "Nee, niet al­leen als alle vierkante meters zijn ver­huurd." Dat zou ze best snel voor elkaar kunnen hebben. "Als we binnen drie jaar vol zitten, dan zal ik mijn ambitie weer ver­leggen. We willen innovatieve bedrijven, bedrijven die onderzoek verrichten naar nieuwe geneesmiddelen." De campus binnen de poorten van MSD-Organon aan de Molenstraat in Oss moet gaan bruisen. Tigchelhoff hoopt dat er regelmatig successen zijn te melden. "Maar ik weet ook niet hoe de wereld er over drie tot vijf jaar uitziet."

Dat er met een vergrootglas naar het OLSP gekeken wordt en dat velen gebaat zijn bij een succes, ervaart Tigchelhoff niet als een extra druk. "Ik zie het als steun dat zo veel vereende krachten de schouders eronder zetten en commitment naar elkaar hebben uitgesproken." De partijen zijn de gemeen­te Oss, de provincie Brabant, het rijk via de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volks­gezondheid, Welzijn en Sport (WVS) en MSD. Toch zegt ze er niet zo mee bezig te zijn of het OLSP wel zal slagen. "En als het niet lukt, ligt het niet alleen aan mij."

Dat Tigchelhoff als OLSP-directeur is aan­getrokken, is geen vreemde keuze. Ze heeft al de nodige ervaring. Zowel bij het Life Sciences Park in Leiden als bij het Utrechtse equivalent. Bij het Utrechtse Science Park heeft ze 2,5 jaar gewerkt. "Mijn overeenkomst liep daar af en ik had gezegd niet verder te willen. Een kennis wees me op de vacature in Oss, waarop ik zei: laat mijn naam maar vallen. Oss zat niet echt in mijn hoofd. Zo is het geko­men." Een groot voordeel voor de starters in Oss, is hun bekendheid met de locatie, de on­derzoeksfaciliteiten en het wereldwijde netwerk dat ze meebrengen. "Natuurlijk moeten ze nu ook ondernemer spelen en brengt dat veel extra werk met zich mee. Maar daar kunnen ze bij geholpen wor­den. Toch is het heel wat anders dan een academisch onderzoeker die slechts vanuit een universitair verleden een bedrijf wil oprichten."

De apparatuur die vanuit de bruidsschat van MSD-Organon het OLSP is toegeval­len, is ongekend, stelt Tigchelhoff. Twee grote analyse robots (HTS en UHTS) en kostbare laboratoriumapparatuur staan voor de ondernemers van de campus ter beschikking. "Een heel luxe positie. Nor­maal heb je dit soort faciliteiten alleen bij grote ondernemingen." Zeker de UHTS (Ultra-High Throughput Screening), die in een hoog tempo de wer­king van bepaalde stoffen analyseert, is een cadeautje. Een apparaat dat al gauw acht miljoen euro kost. MSD had het be­steld, maar voordat het in Oss kon worden geïnstalleerd, werd de reorganisatie van 2010 afgekondigd. De robot ging in kratten de opslag in. Nu gaat MSD de UHTS in een OLSP-pand opbouwen. Ook binnen de universitaire wereld wordt met belang­stelling gekeken naar de Osse apparatuur. "We gaan kijken hoe open we ze gaan stel­len, zodat deze ook bruikbaar zijn voor an­deren." Niet alleen deze faciliteiten leveren het OLSP een meerwaarde, zegt Tigchelhoff. "Je treft hier bij het koffieapparaat interes­sante collega's aan, die een klankbord voor je kunnen zijn. Mensen met wie je kunt sparren als je even bent vastgelopen, niet alleen bij een onderzoek, maar ook als het over financiën of juridische kwesties gaat. Daar bel je niet meteen iemand over op, maar dat bespreek je veel gemakkelijker als je iemand op de gang tegen het lijf loopt. "Dat is ook de meerwaarde van de cam­pus." En dan is er natuurlijk het heikele punt dat bij ieder farmaceutisch onderzoek de kop op steekt: proefdieren. Tigchelhoff doet er niet geheimzinnig over. "Dat is een wettelijke plicht. Als je een nieuw genees­middel wil registreren, moet je eerst de werking aantonen door het middel te tes­ten op proefdieren." Ze zegt dat de dieren­verblijven op het park door de holding van het OLSP geëxploiteerd gaan worden. Wel voegt ze er aan toe: "Het proefdieren­gebruik is de laatste jaren al fors terugge­drongen, maar het is nog wel nodig."

De komende maanden wordt de agenda van Tigchelhoff nog geregeerd door admi­nistratieve afspraken. Ze is bezig haar ei­gen ploegje samen te stellen, sluit contrac­ten af met huurders, probeert subsidies te verkrijgen en legt externe contacten in bin­nen- en buitenland. Zo zat ze maandag nog in Brussel voor overleg. "Ook voor Eu­ropa is onze locatie interessant." Graag was ze ook meegegaan met de handelsmis­sie naar China in het voorjaar. "Ik ben al eens in India geweest. Dat land en ook Chi­na en Brazilië hebben een grote toekomst die ook zeer van belang is voor de farma­ceutische industrie. Het Oss Life Sciences Park kan veel hebben aan contacten met China." Ze vertelt dat de Osse burgemeester Wobi­ne Buijs een samenwerkingscontract in China gaat tekenen. "En ook directeur Jan Pelle van de Brabantse Ontwikkelingsmaat­schappij (BOM) gaat mee op de handels­missie." Hij zal zeker de belangen en de kansen van het OLSP in de gaten houden, zegt Tigchelhoff. "Bij een volgende reis naar China ben ik er zeker bij."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 4851 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!