Het gevoel van Organon

Nieuws

03-09-2010  Ondernemingsraad wint eerste slag

Ook als de beslissin­gen door een hoofdkantoor in de VS worden genomen, is een Ne­derlandse ondernemingsraad niet machteloos. Die conclusie kun je rustig trekken, nu medicijnfabri­kant MSD de reorganisatie van dochter Organon vier maanden heeft opgeschort om alternatieven te onderzoeken. De ondernemings­raad zette zijn adviesrecht in en wist met hulp van de raad van commissarissen een compromis af te dwingen. Dat is winst voor het medezeggenschapsrecht in Nederland, stelt Leonard Verburg, hoog­leraar Arbeidsrecht aan de Rad­boud Universiteit. Uitstel betekent nog geen afstel, maar duidelijk is dat de onderne­mingsraad wel degelijk invloed heeft kunnen uitoefenen, aldus Rienk Goodijk, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. De on­dernemingsraad was naar de On­dernemingskamer gestapt omdat MSD haar niet volgens de regels om advies had gevraagd. Die zaak is nu vier maanden uitgesteld.

"Dat MSD eieren voor zijn geld heeft gekozen, is veelzeggend. De kans op verlies was groot", stelt Willem Allertz van organisatiead­viseur GITP. Daarbij speelt het bondgenoot­schap met de raad van commissa­rissen een belangrijke rol. Het ver­zet van de commissarissen zorgde voor een tweede verdedigingslinie, waar MSD moeilijk omheen kon.

De Amerikaanse moeder Merck heeft de waarborgen in Nederland om de rechten van werknemers te beschermen onderschat, denkt Goodijk. "Sinds een aantal jaren hebben aandeelhouders meer rech­ten. Maar keer op keer blijkt dat de Ondernemingskamer bij conflic­ten toch naar het belang van de he­le onderneming kijkt." Als een be­sluit gevolgen heeft voor Neder­landse werkgelegenheid, dan is de Nederlandse directie gebonden aan Nederlandse procedures en re­gels. "Daar kun je gebruik van ma­ken", zegt Allertz. Verburg vindt de zorg over het globaliseren van het bedrijfsleven overdreven. "Het Nederlanse ad­viesrecht heeft ook bij internatio­nale bedrijven tanden." Uit onder­zoek van Goodijk vorig jaar bleek dat ondernemingsraden hun be­voegdheden in de praktijk niet al­tijd ten volle benutten. Deze kwes­tie toont aan hoe belangrijk het is, dat dit wel gebeurt, zegt hij. Zo mag een ondernemingsraad een­derde van de commissarissen voor­dragen. "Een onafhankelijke com­missaris is goud waard", zegt Al­lertz. Vaak benoemt zo'n buiten­landse eigenaar 'eigen' commissa­rissen die vooral de belangen van het moederconcern behartigen. Het uitstel kan overigens uit­draaien op een pyrrusoverwin­ning voor de ondernemingsraad. MSD kan de extra tijd gebruiken om beter beslagen ten ijs te ko­men met hetzelfde voorstel en de raad van commissarissen meer naar zijn hand zetten. Dat is het cynische scenario, zegt Allertz. Maar de eerste veldslag in de oor­log is gewonnen door de ondernemingsraad en de raad van commis­sarissen. "Dat is belangrijk", zegt Verburg. "Uitstel is altijd winst."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Ans Bouwmans
Dit bericht is 1653 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!