Het gevoel van Organon

Nieuws

27-09-2010  D66 Stelt vragen aan GS over MSD Organon in Oss

De fractie van D66 (Provinciale Staten in Gelderland) heeft kennisgenomen van de voorgenomen reorganisatie van MSD in Oss en de voorziene sluiting van de dochteronderneming API/Diosynth in Apeldoorn. D66 heeft ook geconstateerd dat de Raad van Commissarissen de directie heeft gevraagd het besluit te heroverwegen in het kader van het belang van de Nederlandse vennootschap, daarbij zou voorzien worden in een nadere consultatie van de ondernemingsraad.

Ook indien een reorganisatie afgewend of uitgesteld kan worden, vindt D66 het van belang dat medewerkers, toeleveranciers en kennispartners van MSD zicht krijgen op perspectief. De kennis op het gebied van gezondheid en farmacologie en meer bepaald vrouw en gezondheid is van unieke betekenis voor de regionale economie. Het behoud en verdere ontwikkeling van deze kennis, die aansluit bij een maatschappelijke vraag, vindt D66 van groot belang. In het ontwikkelen van reconversiemogelijkheden kan eventueel aansluiting worden gevonden bij de concentratie aan bedrijven rond gezondheidstechnologie binnen Health Valley, één van de speerpunten van het regionaal economisch beleid van de provincie.

De Vragen

1) Op 19 augustus hebben de besturen van de HAN, Radboud Universiteit, UMCG en de gemeente een brief aan de Minister van Economische Zaken gestuurd met afschrift aan het College van Gedeputeerde Staten over de voorziene reorganisatie van MSD te Oss. Is deze brief bekend bij u bekend?

2) Kan inzicht worden gegeven in de stappen die u heeft gezet in de aanloop naar deze brief en na ontvangst van de brief? Zo ja, kunt u aangeven welke samenwerking met Noord Brabant is gezocht en welke bestuurlijke ondersteuning u aan de gemeente Nijmegen geeft?

3) Heeft u inzicht in de gevolgen van de sluiting c.q. verplaatsing van de activiteiten van MSD uit Oss en Apeldoorn (v/h Diosynth) voor het aantal werkzame personen dat in Gelderland woonachtig is, voor eventuele toeleveranciers en voor opleidingen zoals de HAN (laboratoriumschool) en Radboud UMCG en daaraan gekoppeld onderzoek? Zo ja, kunt u inzicht geven in de (directe en indirecte) werkgelegenheidseffecten van de sluiting van MSD in relatie tot de prognose over werkgelegenheid en de ontwikkeling daarvan in het Gelders Actieplan Recessie 2009-2010?

4) Onderkent u (zoals gesteld in "Maak het in Gelderland" Provinciaal sociaal-economisch beleid 2007-2011) dat activiteiten die voort kunnen komen uit MSD Organon in Gelderland van grote betekenis zijn voor het behoud van kritische massa en verder uitbouwen van Health Valley?

5) Deelt u de mening dat indien een beoogde campus niet levensvatbaar is in Oss, Nij­megen een reële vestigingsplaats is voor een campus? Zo ja, bent u bereid het realiseren van een campus in Nijmegen rond de thematiek health, financieel te ondersteunen in het ver­lengde van de samenwerking rond de NovioTech Campus bijvoorbeeld in het kader van het in voor­bereiding zijnde Investeringsprogramma MIG (economie en innovatie, de gezonde mens)?

6) Kunt u inzicht geven in de mogelijkheden om binnen of bovenop de extra liquiditeits­middelen, verleend aan PPM Oost (in het kader van het Gelders Actieplan Recessie 2009-2010), om participaties in starters vanuit MSD Organon te ondersteunen?

7) Bent u bereid Provinciale Staten vóór 30 november nogmaals te rapporteren over de verdere voortgang van het dossier?


bron:  Medical Facts | Auteur: Michiel Scheffer
Dit bericht is 1636 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!